aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorDavid S. Miller <davem@davemloft.net>2013-07-27 01:49:29 -0700
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>2013-07-27 01:49:29 -0700
commit90e62a4aae5d9adebb56c2d7575d0437566aeb4d (patch)
treecad61f5969aab0383a3f96b35fbbe438ae984d09
parentd492e6d080919d470d22f6dbe33758b1c78169ea (diff)
downloadtermbaud-90e62a4aae5d9adebb56c2d7575d0437566aeb4d.tar.gz
termbaud-90e62a4aae5d9adebb56c2d7575d0437566aeb4d.tar.xz
termbaud-90e62a4aae5d9adebb56c2d7575d0437566aeb4d.zip
Update Vietnamese translations.
* po/vi.po: Update Vietnamese translation from translation project.
-rw-r--r--ChangeLog2
-rw-r--r--po/vi.po2019
2 files changed, 1029 insertions, 992 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index 6414857bc29..96e05fa90f7 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,5 +1,7 @@
2013-07-27 David S. Miller <davem@davemloft.net>
+ * po/vi.po: Update Vietnamese translation from translation project.
+
* po/de.po: Update German translation from translation project.
2013-07-26 David S. Miller <davem@davemloft.net>
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 82b2a14e776..d679589efa5 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,15 +1,15 @@
# Vietnamese translation for LibC.
-# Copyright © 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008-2010.
-# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012.
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc-2.17-pre1\n"
+"Project-Id-Version: libc-2.17.90.20130724\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-07 15:10-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-12 13:47+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-07-24 23:29-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-27 14:52+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
#: argp/argp-help.c:227
@@ -70,32 +70,42 @@ msgstr "Hiển thị trợ giúp này"
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Hiển thị thông điệp cách dùng ngắn"
-#: argp/argp-parse.c:103
+#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
+#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
+#: nss/makedb.c:120
+msgid "NAME"
+msgstr "TÊN"
+
+#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Đặt tên chương trình"
#: argp/argp-parse.c:105
+msgid "SECS"
+msgstr "GIÂY"
+
+#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Treo trong vòng GIÂY giây (mặc định là 3600)"
-#: argp/argp-parse.c:166
+#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "In ra phiên bản chương trình"
-#: argp/argp-parse.c:182
+#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Không có phiên bản đã biết!?"
-#: argp/argp-parse.c:622
+#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Quá nhiều đối số\n"
-#: argp/argp-parse.c:765
+#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Nên nhận biệt tùy chọn mà chưa?"
-#: assert/assert-perr.c:36
+#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sGặp lỗi bất thường: %s.\n"
@@ -109,10 +119,6 @@ msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%s Khẳng định “%s” gặp lỗi.\n"
"%n"
-#: catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113 nscd/nscd.c:115 nss/makedb.c:119
-msgid "NAME"
-msgstr "TÊN"
-
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Tạo tập tin phần đầu C TÊN chứa các lời định nghĩa ký hiệu"
@@ -121,7 +127,7 @@ msgstr "Tạo tập tin phần đầu C TÊN chứa các lời định nghĩa k
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Đừng dùng phân loại đã tồn tại, ép buộc tập tin xuất mới"
-#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:119
+#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Ghi kết xuất vào tập tin TÊN"
@@ -130,22 +136,23 @@ msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
-"Tạo phân loại thông điệp.\vNếu TẬP_TIN_NHẬP là “-” thì dữ liệu nhập được đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.\n"
-"Nếu TẬP_TIN_XUẤT là “-” thì kết xuất được ghi vào đầu ra tiêu chuẩn.\n"
+"Tạo phân loại thông điệp. Nếu TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO là “-”\n"
+"thì dữ liệu đầu vào được đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.\n"
+"Nếu TẬP-TIN-ĐẦU-RA là “-” thì kết xuất được ghi vào đầu ra tiêu chuẩn.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
-"-o TẬP_TIN_XUẤT [TẬP_TIN_NHẬP]...\n"
-"[TẬP_TIN_XUẤT [TẬP_TIN_NHẬP]...]"
-
-#: catgets/gencat.c:235 debug/pcprofiledump.c:208 elf/ldconfig.c:302
-#: elf/pldd.c:222 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:371 iconv/iconv_prog.c:408
-#: iconv/iconvconfig.c:383 locale/programs/locale.c:279
-#: locale/programs/localedef.c:363 login/programs/pt_chown.c:88
-#: malloc/memusagestat.c:536 nscd/nscd.c:459 nss/getent.c:965 nss/makedb.c:371
+"-o TẬP-TIN-ĐẦU-RA [TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO]...\n"
+"[TẬP-TIN-ĐẦU-RA [TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO]...]"
+
+#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
+#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
+#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
+#: locale/programs/localedef.c:364 login/programs/pt_chown.c:88
+#: malloc/memusagestat.c:563 nscd/nscd.c:450 nss/getent.c:965 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
@@ -156,12 +163,12 @@ msgstr ""
"Để tìm hướng dẫn về thông báo lỗi, hãy xem:\n"
"%s.\n"
-#: catgets/gencat.c:251 debug/pcprofiledump.c:224 debug/xtrace.sh:64
-#: elf/ldconfig.c:318 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:238 elf/sotruss.ksh:75
-#: elf/sprof.c:388 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:400
-#: locale/programs/locale.c:296 locale/programs/localedef.c:389
+#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
+#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
+#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
+#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:390
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
-#: malloc/memusagestat.c:552 nscd/nscd.c:475 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:387
+#: malloc/memusagestat.c:579 nscd/nscd.c:466 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
@@ -174,130 +181,130 @@ msgstr ""
"KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý\n"
"KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT.\n"
-#: catgets/gencat.c:256 debug/pcprofiledump.c:229 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:323 elf/pldd.c:243 elf/sprof.c:394 iconv/iconv_prog.c:430
-#: iconv/iconvconfig.c:405 locale/programs/locale.c:301
-#: locale/programs/localedef.c:394 malloc/memusage.sh:75
-#: malloc/memusagestat.c:557 nscd/nscd.c:480 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:392
+#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
+#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
+#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
+#: locale/programs/localedef.c:395 malloc/memusage.sh:75
+#: malloc/memusagestat.c:584 nscd/nscd.c:471 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Viết bởi %s.\n"
-#: catgets/gencat.c:287
+#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*đầu vào tiêu chuẩn*"
-#: catgets/gencat.c:293 iconv/iconv_charmap.c:169 iconv/iconv_prog.c:293
-#: nss/makedb.c:248
+#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
+#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "không thể mở tập tin nhập vào “%s”"
-#: catgets/gencat.c:422 catgets/gencat.c:497
+#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "số thứ tự tập hợp không hợp lệ"
-#: catgets/gencat.c:449
+#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "lời định nghĩa tập hợp bị trùng"
-#: catgets/gencat.c:451 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:675
+#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "đây là lời định nghĩa thứ nhất"
-#: catgets/gencat.c:522
+#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "không rõ tập hợp “%s”"
-#: catgets/gencat.c:563
+#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "ký tự trích dẫn không hợp lệ"
-#: catgets/gencat.c:576
+#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "không rõ chỉ thị “%s”: dòng bị bỏ qua"
-#: catgets/gencat.c:621
+#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "số thứ tự thông điệp trùng"
-#: catgets/gencat.c:672
+#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "đồ nhận diện thông điệp trùng"
-#: catgets/gencat.c:729
+#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "ký tự không hợp lệ: thông điệp bị bỏ qua"
-#: catgets/gencat.c:772
+#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "dòng không hợp lệ"
-#: catgets/gencat.c:826
+#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "dòng dạng sai bị bỏ qua"
-#: catgets/gencat.c:990 catgets/gencat.c:1031
+#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "không thể mở tập tin kết xuất “%s”"
-#: catgets/gencat.c:1193 locale/programs/linereader.c:559
+#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "dây thoát không hợp lệ"
-#: catgets/gencat.c:1215
+#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
-msgstr "thông điệp chưa chấm dứt "
+msgstr "thông điệp chưa chấm dứt"
-#: catgets/gencat.c:1239
+#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "trong khi mở tập tin phân loại cũ"
-#: catgets/gencat.c:1330
+#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "mô-đun chuyển đổi không sẵn sàng"
-#: catgets/gencat.c:1356
+#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "không thể giải quyết ký tự thoát chuỗi"
-#: debug/pcprofiledump.c:52
+#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Đừng chuyển hoán đệm kết xuất"
-#: debug/pcprofiledump.c:57
+#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Đổ thông tin được tạo khi đo hiệu năng sử dụng PC "
-#: debug/pcprofiledump.c:60
+#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[TẬP-TIN]"
-#: debug/pcprofiledump.c:107
+#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "không thể mở tập tin nhập vào"
-#: debug/pcprofiledump.c:114
+#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "không thể đọc phần đầu"
-#: debug/pcprofiledump.c:178
+#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "kích cỡ con trỏ không hợp lệ"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
-msgstr "Cách dùng: xtrace [TÙY CHỌN]... CHƯƠNG TRÌNH [TÙY_CHỌN_CHƯƠNG_TRÌNH]...\\n"
+msgstr "Cách dùng: xtrace [TÙY-CHỌN]... CHƯƠNG-TRÌNH [TÙY_CHỌN_CHƯƠNG_TRÌNH]...\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
@@ -324,10 +331,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Dò tìm đường khi thực hiện chương trình bằng cách in hàm đang được chạy.\n"
"\n"
-" --data=TẬP_TIN Đừng chạy chương trình, chỉ in dữ liệu từ tập tin này.\n"
+" --data=TẬP-TIN Đừng chạy chương trình, chỉ in dữ liệu từ TẬP-TIN.\n"
"\n"
" -?,--help In trợ giúp này rồi thoát\n"
-" --usage Hiển thị hướng dẫn ngắn\n"
+" --usage Hiển thị hướng dẫn ngắn gọn\n"
" -V,--version In thông tin phiên bản rồi thoát\n"
"\n"
"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài\n"
@@ -350,12 +357,12 @@ msgstr "Chưa nhập tên chương trình\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
-msgstr "không tìm thấy tập tin thực hiện được “$program”\\n"
+msgstr "không tìm thấy tập tin thực hiện được \\“$program”\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
-msgstr "“$program” không có khả năng thực hiện\\n"
+msgstr "\\“$program” không có khả năng thực hiện\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
@@ -377,64 +384,64 @@ msgstr "chế độ không hợp lệ"
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "tham số chế độ không hợp lệ"
-#: elf/cache.c:68
+#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "không hiểu"
-#: elf/cache.c:121
+#: elf/cache.c:126
msgid "Unknown OS"
msgstr "Hệ điều hành không biết"
-#: elf/cache.c:126
+#: elf/cache.c:131
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
-#: elf/cache.c:143 elf/ldconfig.c:1309
+#: elf/cache.c:148 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Không thể mở tập tin nhớ tạm %s\n"
-#: elf/cache.c:157
+#: elf/cache.c:162
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "lỗi mmap tập tin nhớ tạm.\n"
-#: elf/cache.c:161 elf/cache.c:175
+#: elf/cache.c:166 elf/cache.c:180
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Tập tin không phải là một tập tin nhớ tạm.\n"
-#: elf/cache.c:208 elf/cache.c:218
+#: elf/cache.c:213 elf/cache.c:223
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "Tìm thấy %d thư viện trong bộ nhớ tạm “%s”\n"
-#: elf/cache.c:412
+#: elf/cache.c:417
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Không thể tạo tập tin nhớ tạm kiểu tạm thời %s"
-#: elf/cache.c:420 elf/cache.c:430 elf/cache.c:434 elf/cache.c:439
+#: elf/cache.c:425 elf/cache.c:435 elf/cache.c:439 elf/cache.c:444
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Lỗi ghi dữ liệu nhớ tạm"
-#: elf/cache.c:444
+#: elf/cache.c:449
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Lỗi thay đổi quyền truy cập của %s vào %#o"
-#: elf/cache.c:449
+#: elf/cache.c:454
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Gặp lỗi khi thay đổi tên %s thành %s"
-#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:474
+#: elf/dl-close.c:384 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "không thể tạo danh sách phạm vi"
-#: elf/dl-close.c:771
+#: elf/dl-close.c:777
msgid "shared object not open"
msgstr "chưa mở đối tượng dùng chung"
@@ -451,15 +458,15 @@ msgstr "sự thay thế thẻ bài chuỗi động trống"
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "không thể nạp bổ trợ “%s” do sự thay thế thẻ bài chuỗi động trống\n"
-#: elf/dl-deps.c:483
+#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "không thể cấp phát danh sách quan hệ phụ thuộc"
-#: elf/dl-deps.c:520 elf/dl-deps.c:580
+#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "không thể cấp phát danh sách tìm kiếm ký hiệu"
-#: elf/dl-deps.c:560
+#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Không hỗ trợ bộ lọc với LD_TRACE_PRELINKING"
@@ -483,23 +490,23 @@ msgstr "không thể ánh xạ trang cho bảng fptr"
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "lỗi nội bộ: symidx ở ngoại phạm vi của bảng fptr"
-#: elf/dl-hwcaps.c:173 elf/dl-hwcaps.c:185
+#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "không thể tạo danh sách khả năng"
-#: elf/dl-load.c:471
+#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "không thể cấp phát mục ghi tên"
-#: elf/dl-load.c:548 elf/dl-load.c:664 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:862
+#: elf/dl-load.c:542 elf/dl-load.c:658 elf/dl-load.c:743 elf/dl-load.c:862
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "không thể tạo bộ nhớ tạm cho đường dẫn tìm kiếm"
-#: elf/dl-load.c:639
+#: elf/dl-load.c:633
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "không thể tạo bản sao RUNPATH/RPATH"
-#: elf/dl-load.c:735
+#: elf/dl-load.c:729
msgid "cannot create search path array"
msgstr "không thể tạo mảng đường dẫn tìm kiếm"
@@ -511,11 +518,11 @@ msgstr "không thể lấy trạng thái về đối tượng dùng chung"
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "không thể mở thiết bị điền số không"
-#: elf/dl-load.c:1059 elf/dl-load.c:2339
+#: elf/dl-load.c:1059 elf/dl-load.c:2342
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "không thể tạo bộ mô tả đối tượng dùng chung"
-#: elf/dl-load.c:1078 elf/dl-load.c:1751 elf/dl-load.c:1854
+#: elf/dl-load.c:1078 elf/dl-load.c:1755 elf/dl-load.c:1858
msgid "cannot read file data"
msgstr "không thể đọc dữ liệu tập tin"
@@ -529,7 +536,7 @@ msgstr "Địa chỉ/bù của câu lệnh nạp ELF không phải được sắ
#: elf/dl-load.c:1216
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
-msgstr "không thể cấp phát cấu trúc dữ liệu TLS đối với mạch đầu tiên"
+msgstr "không thể cấp phát cấu trúc dữ liệu TLS đối với tuyến trình đầu tiên"
#: elf/dl-load.c:1239
msgid "cannot handle TLS data"
@@ -547,7 +554,7 @@ msgstr "lỗi ánh xạ đoạn từ đối tượng dùng chung"
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "không thể nạp động tập tin thực hiện được"
-#: elf/dl-load.c:1383
+#: elf/dl-load.c:1383 elf/dl-load.c:1492
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "không thể thay đổi sự bảo vệ bộ nhớ"
@@ -567,95 +574,95 @@ msgstr "đối tượng dùng chung không thể được dlopen()"
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "không thể cấp phát bộ nhớ cho phần đầu chương trình"
-#: elf/dl-load.c:1469 elf/dl-open.c:180
+#: elf/dl-load.c:1469 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "bộ gọi không hợp lệ"
-#: elf/dl-load.c:1508
+#: elf/dl-load.c:1512
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "không thể hiệu lực đống thực hiện được theo yêu cầu của đối tượng dùng chung"
-#: elf/dl-load.c:1521
+#: elf/dl-load.c:1525
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "không thể đóng bộ mô tả tập tin"
-#: elf/dl-load.c:1751
+#: elf/dl-load.c:1755
msgid "file too short"
msgstr "tập tin quá ngắn"
-#: elf/dl-load.c:1787
+#: elf/dl-load.c:1791
msgid "invalid ELF header"
msgstr "phần đầu ELF không hợp lệ"
-#: elf/dl-load.c:1799
+#: elf/dl-load.c:1803
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "Bảng mã dữ liệu tập tin ELF không có kiểu về cuối lớn (big-endian)"
-#: elf/dl-load.c:1801
+#: elf/dl-load.c:1805
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "Bảng mã dữ liệu tập tin ELF không có kiểu về cuối nhỏ (little-endian)"
-#: elf/dl-load.c:1805
+#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "ident của phiên bản tập tin ELF không tương ứng với điều hiện thời"
-#: elf/dl-load.c:1809
+#: elf/dl-load.c:1813
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "Hệ điều hành ABI của tập tin ELF không phải hợp lệ"
-#: elf/dl-load.c:1812
+#: elf/dl-load.c:1816
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "Phiên bản ABI của tập tin ELF không phải hợp lệ"
-#: elf/dl-load.c:1815
+#: elf/dl-load.c:1819
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "không có phần đệm số không trong e_ident"
-#: elf/dl-load.c:1818
+#: elf/dl-load.c:1822
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"
-#: elf/dl-load.c:1825
+#: elf/dl-load.c:1829
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "Phiên bản tập tin ELF không tương ứng với điều hiện thời"
-#: elf/dl-load.c:1833
+#: elf/dl-load.c:1837
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "chỉ có thể nạp ET_DYN và ET_EXEC"
-#: elf/dl-load.c:1839
+#: elf/dl-load.c:1843
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "kích cỡ phentsize của tập tin ELF là bất thường"
-#: elf/dl-load.c:2358
+#: elf/dl-load.c:2361
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "lớp ELF không đúng: ELFCLASS64"
-#: elf/dl-load.c:2359
+#: elf/dl-load.c:2362
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "lớp ELF không đúng: ELFCLASS32"
-#: elf/dl-load.c:2362
+#: elf/dl-load.c:2365
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "không thể mở tập tin đối tượng dùng chung"
-#: elf/dl-lookup.c:757 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:774
+#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:771
msgid "relocation error"
msgstr "lỗi cấp định vị lại"
-#: elf/dl-lookup.c:786 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:803
+#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:798
msgid "symbol lookup error"
msgstr "lỗi tra cứu ký hiệu"
-#: elf/dl-open.c:110
+#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "không thể kéo dài phạm vi toàn cục"
-#: elf/dl-open.c:524
+#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
-msgstr "Bộ đếm tạo TLS đã bao bọc ! Hãy thông báo."
+msgstr "Bộ đếm tạo TLS đã bao bọc! Hãy thông báo."
-#: elf/dl-open.c:546
+#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "không thể tải thêm đối tượng với TLS tĩnh"
@@ -675,29 +682,29 @@ msgstr "miền tên đích không hợp lệ trong dlmopen()"
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "không thể cấp phát bộ nhớ trong khối TLS tĩnh."
-#: elf/dl-reloc.c:213
+#: elf/dl-reloc.c:212
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "không thể làm cho đoạn có khả năng ghi để định vị lại"
-#: elf/dl-reloc.c:276
+#: elf/dl-reloc.c:275
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: không tìm thấy PLTREL trong đối tượng %s\n"
-#: elf/dl-reloc.c:287
+#: elf/dl-reloc.c:286
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: không đủ bộ nhớ để cất giữ kết quả định vị lại đối với %s\n"
-#: elf/dl-reloc.c:303
+#: elf/dl-reloc.c:302
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "không thể phục hồi giao thức (prot) đoạn sau khi định vị lại"
-#: elf/dl-reloc.c:332
+#: elf/dl-reloc.c:331
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "không thể áp dụng sự bảo vệ bộ nhớ thêm sau khi định vị lại"
-#: elf/dl-sym.c:163
+#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT được dùng trong mã không phải được nạp động"
@@ -709,63 +716,63 @@ msgstr "không thể tạo các cấu trúc dữ liệu TLS"
msgid "version lookup error"
msgstr "lỗi tra cứu phiên bản"
-#: elf/dl-version.c:297
+#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "không thể cấp phát bảng tham chiếu phiên bản"
-#: elf/ldconfig.c:140
+#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "In bộ nhớ"
-#: elf/ldconfig.c:141
+#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Tạo thông điệp chi tiết"
-#: elf/ldconfig.c:142
+#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Đừng xây dựng bộ nhớ tạm"
-#: elf/ldconfig.c:143
+#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Đừng tạo liên kết"
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Chuyển đổi và dùng GỐC làm thư mục gốc"
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "GỐC"
-#: elf/ldconfig.c:145
+#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "NHỚ_TẠM"
-#: elf/ldconfig.c:145
+#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Dùng NHỚ_TẠM làm tập tin nhớ tạm"
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "CẤU_HÌNH"
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Dùng CẤU_HÌNH làm tập tin cấu hình"
-#: elf/ldconfig.c:147
+#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Chỉ xử lý các thư mục được ghi rõ trên dòng lệnh. Đừng xây dựng bộ nhớ tạm."
-#: elf/ldconfig.c:148
+#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Liên kết bằng tay các thư viện riêng."
-#: elf/ldconfig.c:149
+#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "ĐỊNH_DẠNG"
-#: elf/ldconfig.c:149
+#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr ""
"Đường dẫn cần dùng:\n"
@@ -773,164 +780,164 @@ msgstr ""
" • old cũ\n"
" • compat tương thích (mặc định)"
-#: elf/ldconfig.c:150
+#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Bỏ qua tập tin nhớ tạm bổ trợ"
-#: elf/ldconfig.c:158
+#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Cấu hình các tổ hợp lúc chạy liên kết động."
-#: elf/ldconfig.c:341
+#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Đường dẫn “%s” được đưa ra nhiều lần"
-#: elf/ldconfig.c:381
+#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "“%s” không phải là kiểu thư viện đã biết"
-#: elf/ldconfig.c:409
+#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Không thể lấy trạng thái về %s"
-#: elf/ldconfig.c:483
+#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Không thể lấy trạng thái về %s\n"
-#: elf/ldconfig.c:493
+#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s không phải là một liên kết tượng trưng\n"
-#: elf/ldconfig.c:512
+#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Không thể bỏ liên kết %s"
-#: elf/ldconfig.c:518
+#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Không thể liên kết %s tới %s"
-#: elf/ldconfig.c:524
+#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (đã thay đổi)\n"
-#: elf/ldconfig.c:526
+#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (BỊ BỎ QUA)\n"
-#: elf/ldconfig.c:581
+#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "Không tìm thấy %s"
-#: elf/ldconfig.c:597 elf/ldconfig.c:770 elf/ldconfig.c:829 elf/ldconfig.c:863
+#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Không thể lstat %s"
-#: elf/ldconfig.c:604
+#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Đã bỏ qua tập tin %s vì nó không phải là tập tin thông thường."
-#: elf/ldconfig.c:613
+#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Chưa tạo liên kết vì không tìm thấy soname đối với %s"
-#: elf/ldconfig.c:696
+#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Không thể mở thư mục %s"
-#: elf/ldconfig.c:788 elf/ldconfig.c:850 elf/readlib.c:90
+#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Không tìm thấy tập tin nhập vào %s.\n"
-#: elf/ldconfig.c:795
+#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Không thể lấy trạng thái về %s"
-#: elf/ldconfig.c:924
+#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "thư viện libc5 %s nằm trong thư mục không đúng"
-#: elf/ldconfig.c:927
+#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "thư viện libc6 %s nằm trong thư mục không đúng"
-#: elf/ldconfig.c:930
+#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "thư viện libc4 %s nằm trong thư mục không đúng"
-#: elf/ldconfig.c:958
+#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "thư viện %s và %s trong thư mục %s có cùng một soname còn có kiểu khác nhau."
-#: elf/ldconfig.c:1067
+#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Cảnh báo: đang bỏ qua tập tin cấu hình, cái mà đã không thể mở được: %s"
-#: elf/ldconfig.c:1133
+#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: cú pháp sai trong dòng hwcap"
-#: elf/ldconfig.c:1139
+#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: chỉ mục hwcap %lu vượt quá tối đa %u"
-#: elf/ldconfig.c:1146 elf/ldconfig.c:1154
+#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: chỉ mục hwcap %lu đã được định nghĩa là %s"
-#: elf/ldconfig.c:1157
+#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: hwcap bị trùng %lu %s"
-#: elf/ldconfig.c:1179
+#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "dùng tùy chọn “-r” thì cũng cần tên tập tin tuyệt đối cho tập tin cấu hình"
-#: elf/ldconfig.c:1186 locale/programs/xmalloc.c:65 malloc/obstack.c:433
-#: malloc/obstack.c:435 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
+#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
+#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "hết bộ nhớ"
-#: elf/ldconfig.c:1218
+#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: không thể đọc thư mục %s"
-#: elf/ldconfig.c:1262
+#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "đường dẫn tương đối “%s” được dùng để xây dựng bộ nhớ tạm"
-#: elf/ldconfig.c:1288
+#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Không thể chuyển đổi thư mục (chdir) sang /"
-#: elf/ldconfig.c:1329
+#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Không thể mở thư mục nhớ tạm %s\n"
@@ -949,7 +956,7 @@ msgid ""
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
-"Cách dùng: ldd [TÙY_CHỌN]... TẬP_TIN...\n"
+"Cách dùng: ldd [TÙY_CHỌN]... TẬP-TIN...\n"
" --help in trợ giúp này rồi thoát\n"
" --version in thông tin phiên bản rồi thoát\n"
" -d, --data-relocs xử lý các sự định vị lại dữ liệu\n"
@@ -982,11 +989,11 @@ msgstr "Không có tập tin hoặc thư mục như vậy"
#: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
-msgstr "không phải tập tin chuẩn"
+msgstr "không phải tập tin thường"
#: elf/ldd.bash.in:154
msgid "warning: you do not have execution permission for"
-msgstr "cảnh báo: bạn không có quyền thực hiện"
+msgstr "cảnh báo: bạn không có đủ thẩm quyền đối với"
#: elf/ldd.bash.in:183
msgid "\tnot a dynamic executable"
@@ -1035,55 +1042,55 @@ msgstr "không đọc được ánh xạ liên kết"
msgid "cannot read object name"
msgstr "không thể đọc tên đối tượng"
-#: elf/pldd.c:65
+#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Liệt kê các đối tượng chia sẻ động được tải vào một tiến trình."
-#: elf/pldd.c:69
+#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "PID"
-#: elf/pldd.c:100
+#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "Yêu cầu chính xác một tham số với ID tiến trình.\n"
-#: elf/pldd.c:112
+#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "mã số ID tiến trình sai “%s”"
-#: elf/pldd.c:120
+#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "không mở được %s"
-#: elf/pldd.c:145
+#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "không thể mở %s/task"
-#: elf/pldd.c:148
+#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "không thể chuẩn bị cho việc đọc %s/task"
-#: elf/pldd.c:161
+#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "ID tuyến không hợp lệ “%s”"
-#: elf/pldd.c:172
+#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "không thể gán cho tiến trình %lu"
-#: elf/pldd.c:264
+#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "không thể lấy thông tin về tiến trình %lu"
-#: elf/pldd.c:277
+#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "tiến trình %lu không phải là chương trình kiểu ELF"
@@ -1213,7 +1220,7 @@ msgstr ""
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
-msgstr "Các đối số uỷ thác sử dụng cùng với tùy chọn dài thì cũng bắt buộc với tùy chọn ngắn\\ntương ứng.\\n"
+msgstr "Các đối số bắt buộc với tùy chọn dài thì cũng bắt buộc với tùy chọn ngắn\\ntương ứng.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
@@ -1242,147 +1249,147 @@ msgstr ""
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: không nhận diện tùy chọn “%c%s”\\n"
-#: elf/sprof.c:76
+#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Xuất vùng chọn:"
-#: elf/sprof.c:78
+#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "in danh sách các đường dẫn đếm và số lần dùng mỗi đường dẫn"
-#: elf/sprof.c:80
+#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
-msgstr "tạo nét hiện trạng phẳng có số đếm và vạch khấc"
+msgstr "tạo lược tả phẳng có số đếm và vạch khấc"
-#: elf/sprof.c:81
+#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "tạo đồ thị gọi"
-#: elf/sprof.c:88
+#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
-msgstr "Đọc và hiển thị dữ liệu theo dõi cách sử dụng tiềm năng hệ thống của đối tượng chia sẻ."
+msgstr "Đọc và hiển thị dữ liệu lược tả đối tượng chia sẻ."
-#: elf/sprof.c:93
+#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
-msgstr "SHOBJ [DỮ_LIỆU_ĐO_HIỆU_NĂNG]"
+msgstr "SHOBJ [DỮ_LIỆU_LƯỢC_TẢ]"
-#: elf/sprof.c:432
+#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "lỗi nạp đối tượng dùng chung “%s”"
-#: elf/sprof.c:441
+#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "không thể tạo bộ mô tả nội bộ"
-#: elf/sprof.c:553
+#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Lỗi mở lại đối tượng dùng chung “%s”"
-#: elf/sprof.c:560 elf/sprof.c:655
+#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "lỗi đọc phần đầu của phần"
-#: elf/sprof.c:568 elf/sprof.c:663
+#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "lỗi đọc bảng chuỗi phần đầu của phần"
-#: elf/sprof.c:594
+#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Không thể đọc tên tập tin chứa thông tin gỡ lỗi: %m\n"
-#: elf/sprof.c:615
+#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
-msgstr "không thể giả quyết tên tập tin"
+msgstr "không thể phân giải tên tập tin"
-#: elf/sprof.c:648
+#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "lỗi đọc phần đầu ELF"
-#: elf/sprof.c:684
+#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Tập tin “%s” bị tước nên không thể phân tích chi tiết\n"
-#: elf/sprof.c:714
+#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "lỗi nạp dữ liệu ký hiệu"
-#: elf/sprof.c:779
+#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "không thể nạp dữ liệu đo hiệu năng sử dụng"
-#: elf/sprof.c:788
+#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "trong khi lấy trạng thái về tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng"
-#: elf/sprof.c:796
+#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng “%s” không tương ứng với đối tượng dùng chung “%s”"
-#: elf/sprof.c:807
+#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "lỗi mmap tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng"
-#: elf/sprof.c:815
+#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "gặp lỗi khi đóng tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng"
-#: elf/sprof.c:824 elf/sprof.c:922
+#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "không thể tạo bộ mô tả nội bộ"
-#: elf/sprof.c:898
+#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
-msgstr "“%s” không phải là tập tin dữ liệu do hiệu năng sử dụng đúng đối với “%s”"
+msgstr "“%s” không phải là tập tin dữ liệu lược tả đúng dành cho “%s”"
-#: elf/sprof.c:1079 elf/sprof.c:1137
+#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "không thể cấp phát dữ liệu ký hiệu"
-#: iconv/iconv_charmap.c:143 iconv/iconv_prog.c:448
+#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "không thể mở tập tin kết xuất"
-#: iconv/iconv_charmap.c:189 iconv/iconv_prog.c:311
+#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đóng dữ liệu nhập vào “%s”"
-#: iconv/iconv_charmap.c:463
+#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "dãy nhập vào cấm ở vị trí %Zd"
-#: iconv/iconv_charmap.c:482 iconv/iconv_prog.c:539
+#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "dây ký tự hoặc dời chưa hoàn toàn ở kết thúc của bộ đệm"
-#: iconv/iconv_charmap.c:527 iconv/iconv_charmap.c:563 iconv/iconv_prog.c:582
+#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "gặp lỗi khi đọc dữ liệu nhập vào"
-#: iconv/iconv_charmap.c:545 iconv/iconv_prog.c:600
+#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "không thể cấp phát bộ đệm cho dữ liệu nhập vào"
@@ -1407,7 +1414,7 @@ msgstr "Thông tin:"
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "liệt kê tất cả các bộ ký tự đã mã hoá được biết"
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:126
+#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:127
msgid "Output control:"
msgstr "Điều khiển xuất:"
@@ -1415,6 +1422,13 @@ msgstr "Điều khiển xuất:"
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "bỏ sót ký tự không hợp lệ khỏi kết xuất"
+#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
+#: locale/programs/localedef.c:120 locale/programs/localedef.c:122
+#: locale/programs/localedef.c:124 locale/programs/localedef.c:145
+#: malloc/memusagestat.c:56
+msgid "FILE"
+msgstr "TẬP-TIN"
+
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "tập tin kết xuất"
@@ -1433,7 +1447,7 @@ msgstr "Chuyển đổi bảng mã của các tập tin đã đưa ra từ bản
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
-msgstr "[TẬP_TIN...]"
+msgstr "[TẬP-TIN...]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
@@ -1509,34 +1523,38 @@ msgstr "Tạo tập tin cấu hình mô-đun iconv sẽ nạp nhanh."
msgid "[DIR...]"
msgstr "[THƯ_MỤC...]"
-#: iconv/iconvconfig.c:126
+#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:131
+msgid "PATH"
+msgstr "ĐƯỜNG-DẪN"
+
+#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Tiền tố được dùng cho mọi việc truy cập tập tin"
-#: iconv/iconvconfig.c:127
+#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
-msgstr "Để kết xuất vào TẬP_TIN thay vào vị trí đã cài đặt (--prefix không áp dụng cho TẬP_TIN)"
+msgstr "Để kết xuất vào TẬP-TIN thay vào vị trí đã cài đặt (--prefix không áp dụng cho TẬP-TIN)"
-#: iconv/iconvconfig.c:131
+#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Đừng tìm kiếm trong các thư mục chuẩn, chỉ trong những thư mục trong dòng lệnh"
-#: iconv/iconvconfig.c:303
+#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Tùy chọn “--nostdlib” cũng cần thiết đối số thư mục"
-#: iconv/iconvconfig.c:345 locale/programs/localedef.c:287
+#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "chưa xuất tập tin do cảnh báo"
-#: iconv/iconvconfig.c:434
+#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "trong khi chèn vào cây tìm kiếm"
-#: iconv/iconvconfig.c:1243
+#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "không thể tạo tập tin kết xuất"
@@ -1608,7 +1626,7 @@ msgstr "đã liên kết cứng với một vị trí nào đó"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
-msgstr "tràn bộ nhớ"
+msgstr "hết bộ nhớ"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
@@ -1623,789 +1641,789 @@ msgstr "Gỡ bỏ mật khẩu hoặc làm cho tập tin không cho phép ngư
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Không hiểu từ khoá .netrc %s"
-#: libidn/nfkc.c:462
+#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Ký tự ở ngoại phạm vi UTF-8"
-#: locale/programs/charmap-dir.c:58
+#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "không thể đọc thư mục ánh xạ ký tự “%s”"
-#: locale/programs/charmap.c:137
+#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tập tin ánh xạ ký tự “%s”"
-#: locale/programs/charmap.c:194
+#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tập tin ánh xạ ký tự mặc định “%s”"
-#: locale/programs/charmap.c:257
+#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "ánh xạ ký tự “%s” không tương thích với ASCII, miền địa phương không tùy theo ISO C\n"
-#: locale/programs/charmap.c:336
+#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> phải lớn hơn <mb_cur_min>\n"
-#: locale/programs/charmap.c:356 locale/programs/charmap.c:373
-#: locale/programs/repertoire.c:173
+#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
+#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "lỗi cú pháp trong prolog: %s"
-#: locale/programs/charmap.c:357
+#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "lời định nghĩa không hợp lệ"
-#: locale/programs/charmap.c:374 locale/programs/locfile.c:125
-#: locale/programs/locfile.c:152 locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:125
+#: locale/programs/locfile.c:152 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "đối số sai"
-#: locale/programs/charmap.c:402
+#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "lời định nghĩa trùng của <%s>"
-#: locale/programs/charmap.c:409
+#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "giá trị cho <%s> phải ≥ 1"
-#: locale/programs/charmap.c:421
+#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "giá trị <%s> phải ≥ giá trị <%s>"
-#: locale/programs/charmap.c:444 locale/programs/repertoire.c:182
+#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "đối số cho <%s> phải là một ký tự riêng lẻ"
-#: locale/programs/charmap.c:470
+#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "không hỗ trợ bộ ký tự có tình trạng khoá"
-#: locale/programs/charmap.c:497 locale/programs/charmap.c:551
-#: locale/programs/charmap.c:583 locale/programs/charmap.c:677
-#: locale/programs/charmap.c:732 locale/programs/charmap.c:773
-#: locale/programs/charmap.c:814
+#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
+#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
+#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
+#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "gặp lỗi cú pháp trong lời định nghĩa %s: %s"
-#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:678
-#: locale/programs/charmap.c:774 locale/programs/repertoire.c:229
+#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
+#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "chưa đưa ra tên tượng trưng"
-#: locale/programs/charmap.c:552
+#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "đưa ra bảng mã không hợp lệ"
-#: locale/programs/charmap.c:561
+#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "bảng mã ký tự chứa quá ít byte"
-#: locale/programs/charmap.c:563
+#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "bảng mã ký tự chứa quá nhiều byte"
-#: locale/programs/charmap.c:585 locale/programs/charmap.c:733
-#: locale/programs/charmap.c:816 locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
+#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "chưa đưa ra tên tượng trưng cho kết thúc phạm vi"
-#: locale/programs/charmap.c:609 locale/programs/ld-address.c:601
-#: locale/programs/ld-collate.c:2766 locale/programs/ld-collate.c:3924
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2255 locale/programs/ld-ctype.c:3006
-#: locale/programs/ld-identification.c:451
-#: locale/programs/ld-measurement.c:237 locale/programs/ld-messages.c:331
-#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:306
-#: locale/programs/ld-numeric.c:367 locale/programs/ld-paper.c:240
-#: locale/programs/ld-telephone.c:312 locale/programs/ld-time.c:1220
-#: locale/programs/repertoire.c:312
+#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:602
+#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3925
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2256 locale/programs/ld-ctype.c:3007
+#: locale/programs/ld-identification.c:452
+#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
+#: locale/programs/ld-monetary.c:942 locale/programs/ld-name.c:307
+#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
+#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
+#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: lời định nghĩa không kết thúc với: END %1$s”"
-#: locale/programs/charmap.c:642
+#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "cho phép chỉ lời định nghĩa WIDTH (chiều rộng) nằm sau lời định nghĩa CHARMAP (ánh xạ ký tự)"
-#: locale/programs/charmap.c:650 locale/programs/charmap.c:713
+#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "giá trị cho %s phải là số nguyên"
-#: locale/programs/charmap.c:841
+#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: lỗi trong cơ chế tình trạng"
-#: locale/programs/charmap.c:849 locale/programs/ld-address.c:617
-#: locale/programs/ld-collate.c:2763 locale/programs/ld-collate.c:4117
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2252 locale/programs/ld-ctype.c:3023
-#: locale/programs/ld-identification.c:467
-#: locale/programs/ld-measurement.c:253 locale/programs/ld-messages.c:347
-#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:322
-#: locale/programs/ld-numeric.c:383 locale/programs/ld-paper.c:256
-#: locale/programs/ld-telephone.c:328 locale/programs/ld-time.c:1236
-#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:323
+#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:618
+#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4118
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2253 locale/programs/ld-ctype.c:3024
+#: locale/programs/ld-identification.c:468
+#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
+#: locale/programs/ld-monetary.c:958 locale/programs/ld-name.c:323
+#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
+#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
+#: locale/programs/locfile.c:825 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: gặp kết thúc tập tin quá sớm"
-#: locale/programs/charmap.c:868 locale/programs/charmap.c:879
+#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "không rõ ký tự “%s”"
-#: locale/programs/charmap.c:887
+#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "số byte cho dãy byte ở đầu và cuối của phạm vi không phải là trùng: %d so với %d"
-#: locale/programs/charmap.c:992 locale/programs/ld-collate.c:3043
-#: locale/programs/repertoire.c:418
+#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3044
+#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "tên không hợp lệ cho phạm vi ký tự"
-#: locale/programs/charmap.c:1004 locale/programs/repertoire.c:430
+#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "định dạng phạm vi thập lục chỉ nên dùng chữ hoa"
-#: locale/programs/charmap.c:1022 locale/programs/repertoire.c:448
+#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> và <%s> là tên không hợp lệ với phạm vi"
-#: locale/programs/charmap.c:1028 locale/programs/repertoire.c:455
+#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "giới hạn trên của phạm vi là nhỏ hơn giới hạn dưới"
-#: locale/programs/charmap.c:1086
+#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "không thể đại diện số byte kết quả cho phạm vi."
-#: locale/programs/ld-address.c:134 locale/programs/ld-collate.c:1557
-#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:132
-#: locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:96
-#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:93
-#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:90
-#: locale/programs/ld-telephone.c:93 locale/programs/ld-time.c:158
+#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1558
+#: locale/programs/ld-ctype.c:421 locale/programs/ld-identification.c:133
+#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
+#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
+#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
+#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Không tìm thấy lời định nghĩa cho phân loại %s"
-#: locale/programs/ld-address.c:145 locale/programs/ld-address.c:183
-#: locale/programs/ld-address.c:201 locale/programs/ld-address.c:230
-#: locale/programs/ld-address.c:302 locale/programs/ld-address.c:321
-#: locale/programs/ld-address.c:334 locale/programs/ld-identification.c:145
-#: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:205
+#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
+#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
+#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
+#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
+#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
-#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:104
-#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
-#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:101
-#: locale/programs/ld-paper.c:110 locale/programs/ld-telephone.c:104
-#: locale/programs/ld-telephone.c:161 locale/programs/ld-time.c:174
-#: locale/programs/ld-time.c:195
+#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
+#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
+#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
+#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
+#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
+#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa trường “%s”"
-#: locale/programs/ld-address.c:157 locale/programs/ld-address.c:209
-#: locale/programs/ld-address.c:239 locale/programs/ld-address.c:277
-#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:116
+#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
+#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
+#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: trường “%s” không thể là rỗng"
-#: locale/programs/ld-address.c:169
+#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: dãy thoát không hợp lệ: “%%%c” trong trường “%s”"
-#: locale/programs/ld-address.c:220
+#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa mã ngôn ngữ thuật ngữ “%s”"
-#: locale/programs/ld-address.c:245
+#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: trường “%s” không nên được định nghĩa"
-#: locale/programs/ld-address.c:259 locale/programs/ld-address.c:288
+#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa từ viết tắt ngôn ngữ “%s”"
-#: locale/programs/ld-address.c:266 locale/programs/ld-address.c:294
-#: locale/programs/ld-address.c:328 locale/programs/ld-address.c:340
+#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
+#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: giá trị “%s” không tương ứng với giá trị “%s”"
-#: locale/programs/ld-address.c:313
+#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: mã quốc gia thuộc số “%d” không phải hợp lệ"
-#: locale/programs/ld-address.c:509 locale/programs/ld-address.c:546
-#: locale/programs/ld-address.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:2630
-#: locale/programs/ld-identification.c:363
-#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:300
+#: locale/programs/ld-address.c:510 locale/programs/ld-address.c:547
+#: locale/programs/ld-address.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:2631
+#: locale/programs/ld-identification.c:364
+#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
#: locale/programs/ld-monetary.c:700 locale/programs/ld-monetary.c:735
-#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:279
-#: locale/programs/ld-numeric.c:262 locale/programs/ld-paper.c:223
-#: locale/programs/ld-telephone.c:287 locale/programs/ld-time.c:1125
-#: locale/programs/ld-time.c:1167
+#: locale/programs/ld-monetary.c:776 locale/programs/ld-name.c:280
+#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
+#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
+#: locale/programs/ld-time.c:1168
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: trường “%s” khai báo nhiều lần"
-#: locale/programs/ld-address.c:513 locale/programs/ld-address.c:551
-#: locale/programs/ld-identification.c:367 locale/programs/ld-messages.c:310
+#: locale/programs/ld-address.c:514 locale/programs/ld-address.c:552
+#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
#: locale/programs/ld-monetary.c:704 locale/programs/ld-monetary.c:739
-#: locale/programs/ld-name.c:283 locale/programs/ld-numeric.c:266
-#: locale/programs/ld-telephone.c:291 locale/programs/ld-time.c:1019
-#: locale/programs/ld-time.c:1088 locale/programs/ld-time.c:1130
+#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
+#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: không rõ ký tự trong trường “%s”"
-#: locale/programs/ld-address.c:598 locale/programs/ld-collate.c:3922
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3003 locale/programs/ld-identification.c:448
-#: locale/programs/ld-measurement.c:234 locale/programs/ld-messages.c:329
-#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:304
-#: locale/programs/ld-numeric.c:365 locale/programs/ld-paper.c:238
-#: locale/programs/ld-telephone.c:310 locale/programs/ld-time.c:1218
+#: locale/programs/ld-address.c:599 locale/programs/ld-collate.c:3923
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3004 locale/programs/ld-identification.c:449
+#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
+#: locale/programs/ld-monetary.c:940 locale/programs/ld-name.c:305
+#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
+#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
-msgstr "%s: dòng “END” chưa hoàn toàn"
-
-#: locale/programs/ld-address.c:608 locale/programs/ld-collate.c:543
-#: locale/programs/ld-collate.c:595 locale/programs/ld-collate.c:891
-#: locale/programs/ld-collate.c:904 locale/programs/ld-collate.c:2732
-#: locale/programs/ld-collate.c:2753 locale/programs/ld-collate.c:4107
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1984 locale/programs/ld-ctype.c:2242
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2828 locale/programs/ld-ctype.c:3014
-#: locale/programs/ld-identification.c:458
-#: locale/programs/ld-measurement.c:244 locale/programs/ld-messages.c:338
-#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:313
-#: locale/programs/ld-numeric.c:374 locale/programs/ld-paper.c:247
-#: locale/programs/ld-telephone.c:319 locale/programs/ld-time.c:1227
+msgstr "%s: dòng “END” chưa hoàn thiện"
+
+#: locale/programs/ld-address.c:609 locale/programs/ld-collate.c:544
+#: locale/programs/ld-collate.c:596 locale/programs/ld-collate.c:892
+#: locale/programs/ld-collate.c:905 locale/programs/ld-collate.c:2733
+#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4108
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1985 locale/programs/ld-ctype.c:2243
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2829 locale/programs/ld-ctype.c:3015
+#: locale/programs/ld-identification.c:459
+#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
+#: locale/programs/ld-monetary.c:949 locale/programs/ld-name.c:314
+#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
+#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: lỗi cú pháp"
-#: locale/programs/ld-collate.c:418
+#: locale/programs/ld-collate.c:419
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "“%.*s” đã được định nghĩa trong ánh xạ ký tự"
-#: locale/programs/ld-collate.c:427
+#: locale/programs/ld-collate.c:428
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "“%.*s” đã được định nghĩa trong repertoire"
-#: locale/programs/ld-collate.c:434
+#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "“%.*s” đã được định nghĩa là ký hiệu đối chiếu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:441
+#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "“%.*s” đã được định nghĩa là phần tử đối chiếu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:472 locale/programs/ld-collate.c:498
+#: locale/programs/ld-collate.c:473 locale/programs/ld-collate.c:499
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: “forward” (tiếp tới) và “backward” (lùi lại) thì loại từ lẫn nhau"
-#: locale/programs/ld-collate.c:482 locale/programs/ld-collate.c:508
-#: locale/programs/ld-collate.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:483 locale/programs/ld-collate.c:509
+#: locale/programs/ld-collate.c:525
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: “%s” được ghi nhiều lần để định nghĩa độ đậm %d"
-#: locale/programs/ld-collate.c:580
+#: locale/programs/ld-collate.c:581
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: quá nhiều quy tắc; mục nhập thứ nhất chỉ có %d"
-#: locale/programs/ld-collate.c:616
+#: locale/programs/ld-collate.c:617
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: không đủ quy tắc sắp xếp"
-#: locale/programs/ld-collate.c:781
+#: locale/programs/ld-collate.c:782
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: không cho phép chuỗi độ đậm rỗng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:876
+#: locale/programs/ld-collate.c:877
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: độ đậm phải dùng cùng một ký hiệu dấu chấm lửng với tên"
-#: locale/programs/ld-collate.c:932
+#: locale/programs/ld-collate.c:933
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: quá nhiều giá trị"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1052 locale/programs/ld-collate.c:1227
+#: locale/programs/ld-collate.c:1053 locale/programs/ld-collate.c:1228
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "thứ tự “%.*s” đã được định nghĩa ở %s:%Zu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1102
+#: locale/programs/ld-collate.c:1103
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: ký hiệu đầu và ký hiệu cuối của một phạm vi phải đại diện ký tự"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1129
+#: locale/programs/ld-collate.c:1130
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: dãy byte của ký tự đầu và ký tự cuối phải có cùng một chiều dài"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1171
+#: locale/programs/ld-collate.c:1172
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: dãy byte của ký tự đầu của phạm vi không phải nhỏ hơn ký tự cuối"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1296
+#: locale/programs/ld-collate.c:1297
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: dấu chấm lửng phạm vi tượng trưng không thể nằm đúng sau “order_start”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1300
+#: locale/programs/ld-collate.c:1301
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: dấu chấm lửng phạm vi tượng trưng không thể nằm đúng trước “order_end”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1320 locale/programs/ld-ctype.c:1501
+#: locale/programs/ld-collate.c:1321 locale/programs/ld-ctype.c:1502
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "“%s” và “%.*s” không phải là tên hợp lệ cho phạm vi tượng trưng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1370 locale/programs/ld-collate.c:3858
+#: locale/programs/ld-collate.c:1371 locale/programs/ld-collate.c:3859
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: thứ tự “%.*s” đã được định nghĩa ở %s:%Zu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1379
+#: locale/programs/ld-collate.c:1380
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: “%s” phải là một ký tự"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1574
+#: locale/programs/ld-collate.c:1575
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: “position” (vị trí) phải được dùng cho một cấp cụ thể trong tất cả các phần, hoặc trong không phần gì"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1599
+#: locale/programs/ld-collate.c:1600
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "chưa định nghĩa ký hiệu “%s”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1675 locale/programs/ld-collate.c:1781
+#: locale/programs/ld-collate.c:1676 locale/programs/ld-collate.c:1782
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "ký hiệu “%s” có cùng một bảng mã với"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1679 locale/programs/ld-collate.c:1785
+#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1786
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "ký hiệu “%s”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1827
+#: locale/programs/ld-collate.c:1828
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "chưa định nghĩa “UNDEFINED”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:1856
+#: locale/programs/ld-collate.c:1857
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "quá nhiều lỗi nên chịu thua"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2658 locale/programs/ld-collate.c:4046
+#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4047
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: không hỗ trợ điều kiện nhúng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2676
+#: locale/programs/ld-collate.c:2677
#, c-format
msgid "%s: more then one 'else'"
msgstr "%s: nhiều điều kiện “else” (nếu không)"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2851
+#: locale/programs/ld-collate.c:2852
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
-msgstr "%s: lời định nghĩa “%s” trùng"
+msgstr "%s: định nghĩa “%s” trùng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:2887
+#: locale/programs/ld-collate.c:2888
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
-msgstr "%s: lời định nghĩa phần “%s” trùng"
+msgstr "%s: định nghĩa phần “%s” trùng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3024
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: không rõ ký tự trong tên ký hiệu đối chiếu"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3152
+#: locale/programs/ld-collate.c:3153
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: không rõ ký tự trong tên lời định nghĩa tương đương"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3163
+#: locale/programs/ld-collate.c:3164
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: không rõ ký tự trong giá trị lời định nghĩa tương đương"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3173
+#: locale/programs/ld-collate.c:3174
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: không rõ ký hiệu “%s” trong lời định nghĩa tương đương"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3182
+#: locale/programs/ld-collate.c:3183
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "gặp lỗi khi thêm ký hiệu đối chiếu tương đương"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3220
+#: locale/programs/ld-collate.c:3221
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "lời định nghĩa văn lệnh “%s” trùng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3268
+#: locale/programs/ld-collate.c:3269
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: không rõ tên phần “%.*s”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3297
+#: locale/programs/ld-collate.c:3298
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: nhiều lời định nghĩa thứ tự cho phần “%s”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3325
+#: locale/programs/ld-collate.c:3326
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: số quy tắc sắp xếp không hợp lệ"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3352
+#: locale/programs/ld-collate.c:3353
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: nhiều lời định nghĩa thứ tự cho phần không tên"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
-#: locale/programs/ld-collate.c:3900
+#: locale/programs/ld-collate.c:3408 locale/programs/ld-collate.c:3538
+#: locale/programs/ld-collate.c:3901
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: thiếu từ khoá “order_end”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3470
+#: locale/programs/ld-collate.c:3471
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa thứ tự cho ký hiệu đối chiếu %.*s"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3488
+#: locale/programs/ld-collate.c:3489
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa thứ tự cho phần tử đối chiếu %.*s"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3499
+#: locale/programs/ld-collate.c:3500
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: không thể sắp xếp lại sau %.*s: ký hiệu không rõ"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
+#: locale/programs/ld-collate.c:3552 locale/programs/ld-collate.c:3913
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: thiếu từ khoá “reorder-end”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
+#: locale/programs/ld-collate.c:3586 locale/programs/ld-collate.c:3784
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: không rõ phần “%.*s”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3650
+#: locale/programs/ld-collate.c:3651
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: ký hiệu sai <%.*s>"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3846
+#: locale/programs/ld-collate.c:3847
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: không thể dùng “%s” làm kết thúc của phạm vi dấu chấm lửng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3896
+#: locale/programs/ld-collate.c:3897
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: không cho phép mô tả phân loại rỗng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:3915
+#: locale/programs/ld-collate.c:3916
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: thiếu từ khoá “reorder-sections-end”"
-#: locale/programs/ld-collate.c:4079
+#: locale/programs/ld-collate.c:4080
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: “%s” không có “ifdef” hoặc “ifndef” tương ứng"
-#: locale/programs/ld-collate.c:4097
+#: locale/programs/ld-collate.c:4098
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: “endif” không có “ifdef” hoặc “ifndef” tương ứng"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:439
+#: locale/programs/ld-ctype.c:440
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Chưa định nghĩa tên bộ ký tự trong ánh xạ ký tự"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:468
+#: locale/programs/ld-ctype.c:469
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "ký tự L”\\u%0*x” trong lớp “%s” cũng phải nằm trong lớp “%s”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:483
+#: locale/programs/ld-ctype.c:484
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "ký tự L”\\u%0*x” trong lớp “%s” không thể nằm trong lớp “%s”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
+#: locale/programs/ld-ctype.c:498 locale/programs/ld-ctype.c:556
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "gặp lỗi nội bộ trong %s, dòng %u"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:526
+#: locale/programs/ld-ctype.c:527
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "ký tự “%s” trong lớp “%s” cũng phải nằm trong lớp “%s”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:542
+#: locale/programs/ld-ctype.c:543
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "ký tự “%s” trong lớp “%s” không thể nằm trong lớp “%s”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
+#: locale/programs/ld-ctype.c:573 locale/programs/ld-ctype.c:611
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "ký tự <SP> không phải nằm trong lớp “%s”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:622
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "ký tự <SP> không thể nằm trong lớp “%s”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:599
+#: locale/programs/ld-ctype.c:600
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "ký tự <SP> không phải được định nghĩa trong ánh xạ ký tự"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:735
+#: locale/programs/ld-ctype.c:736
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "phân loại “digit” (chữ số) không có mục nhập theo nhóm mười"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:784
+#: locale/programs/ld-ctype.c:785
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "chưa định nghĩa chữ số nhập vào hoặc tên tiêu chuẩn trong ánh xạ ký tự"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:849
+#: locale/programs/ld-ctype.c:850
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "không phải tất cả các ký tự được dùng trong “outdigit” cũng sẵn sàng trong ánh xạ ký tự"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:866
+#: locale/programs/ld-ctype.c:867
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "không phải tất cả các ký tự được dùng trong “outdigit” cũng sẵn sàng trong repertoire"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1269
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1270
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "lớp ký tự “%s” đã được định nghĩa"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1275
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1276
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "giới hạn thực hiện: không cho phép vượt quá %Zd lớp ký tự"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1301
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1302
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "ánh xạ ký tự “%s” đã được định nghĩa"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1307
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1308
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "giới hạn thực hiện: không cho phép vượt quá %d ánh xạ ký tự"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1572 locale/programs/ld-ctype.c:1697
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1803 locale/programs/ld-ctype.c:2493
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1573 locale/programs/ld-ctype.c:1698
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1804 locale/programs/ld-ctype.c:2494
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3490
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: trường “%s” không chứa chính xác mười mục nhập"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1600 locale/programs/ld-ctype.c:2174
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1601 locale/programs/ld-ctype.c:2175
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "giá trị Đến <U%0*X> của phạm vi là nhỏ hơn giá trị Từ <U%0*X>"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1727
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1728
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "dãy ký tự đầu và cuối của phạm vi phải có cùng một chiều dài"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1734
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1735
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "dãy ký tự của giá trị Đến là nhỏ hơn dãy ký tự của giá trị Từ"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2094 locale/programs/ld-ctype.c:2145
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2095 locale/programs/ld-ctype.c:2146
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "gặp kết thúc quá sớm của lời định nghĩa “translit_ignore”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2100 locale/programs/ld-ctype.c:2151
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2193
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2101 locale/programs/ld-ctype.c:2152
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2194
msgid "syntax error"
msgstr "lỗi cú pháp"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2326
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2327
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: gặp lỗi cú pháp trong lời định nghĩa của lớp ký tự mới"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2341
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2342
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: gặp lỗi cú pháp trong lời định nghĩa của ánh xạ ký tự mới"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2515
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2516
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "phạm vi dấu chấm lửng phải được đánh dấu bằng hai toán lớp cùng kiểu"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2524
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2525
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "đối với giá trị tên tượng trưng thì không cho phép dùng dấu chấm lửng tuyệt đối “…”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2539
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2540
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "đối với giá trị phạm vi UCS thì phải dùng dấu chấm lửng tượng trưng thập lục “..”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2554
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "đối với giá trị phạm vi mã ký tự thì phải dùng dấu chấm lửng tuyệt đối “…”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2704
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2705
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "gặp lời định nghĩa trùng của sự ánh xạ “%s”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2790 locale/programs/ld-ctype.c:2934
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2791 locale/programs/ld-ctype.c:2935
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: phần “translit_start” không kết thúc với “translit_end”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2885
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2886
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: lời định nghĩa “default_missing” trùng"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2891
msgid "previous definition was here"
msgstr "lời định nghĩa trước ở đây"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2912
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2913
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: không tìm thấy lời định nghĩa “default_missing” có thể đại diện"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3065 locale/programs/ld-ctype.c:3149
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3169 locale/programs/ld-ctype.c:3190
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3211 locale/programs/ld-ctype.c:3232
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3253 locale/programs/ld-ctype.c:3293
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3314 locale/programs/ld-ctype.c:3381
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3423 locale/programs/ld-ctype.c:3448
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3066 locale/programs/ld-ctype.c:3150
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3170 locale/programs/ld-ctype.c:3191
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3212 locale/programs/ld-ctype.c:3233
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3254 locale/programs/ld-ctype.c:3294
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3315 locale/programs/ld-ctype.c:3382
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3424 locale/programs/ld-ctype.c:3449
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: chưa định nghĩa ký tự “%s” mà cần thiết làm giá trị mặc định"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3070 locale/programs/ld-ctype.c:3154
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3174 locale/programs/ld-ctype.c:3195
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3216 locale/programs/ld-ctype.c:3237
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3258 locale/programs/ld-ctype.c:3298
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3319 locale/programs/ld-ctype.c:3386
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3071 locale/programs/ld-ctype.c:3155
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3175 locale/programs/ld-ctype.c:3196
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3217 locale/programs/ld-ctype.c:3238
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3259 locale/programs/ld-ctype.c:3299
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3320 locale/programs/ld-ctype.c:3387
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: ký tự “%s” trong ánh xạ ký tự không thể được đại diện dùng một byte"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3430 locale/programs/ld-ctype.c:3455
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3431 locale/programs/ld-ctype.c:3456
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: ký tự “%s” cần thiết làm giá trị mặc định mà không thể được đại diện dùng một byte"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3511
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3512
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "chưa định nghĩa chữ số kết xuất hoặc tên tiêu chuẩn trong ánh xạ ký tự"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3802
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3803
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: không có sẵn dữ liệu chuyển chữ từ miền địa phương “%s”"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3903
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3904
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: bảng cho lớp “%s”: %lu byte\n"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3972
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3973
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: bảng cho ánh xạ “%s”: %lu byte\n"
-#: locale/programs/ld-ctype.c:4105
+#: locale/programs/ld-ctype.c:4106
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: bảng cho chiều rộng: %lu byte\n"
-#: locale/programs/ld-identification.c:169
+#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: không có đồ nhận diện phân loại “%s”"
-#: locale/programs/ld-identification.c:434
+#: locale/programs/ld-identification.c:435
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: lời định nghĩa phiên bản phân loại trùng"
-#: locale/programs/ld-measurement.c:112
+#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: giá trị không hợp lệ cho trường “%s”"
-#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:147
+#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: chưa định nghĩa trường “%s”"
-#: locale/programs/ld-messages.c:120 locale/programs/ld-messages.c:154
-#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:117
+#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
+#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: giá trị cho trường “%s” không thể là một chuỗi rỗng"
-#: locale/programs/ld-messages.c:136 locale/programs/ld-messages.c:170
+#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: không có biểu thức chính quy đúng cho trường “%s”: %s"
@@ -2425,17 +2443,17 @@ msgstr "%s: giá trị của trường “int_curr_symbol” không tương ứn
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: giá trị của trường “%s” phải nằm trong phạm vi %d...%d"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:273
+#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-numeric.c:274
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: giá trị của trường “%s” phải là một ký tự riêng lẻ"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:317
+#: locale/programs/ld-monetary.c:843 locale/programs/ld-numeric.c:318
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: “-1” phải là mục nhập cuối cùng trong trường “%s”"
-#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:334
+#: locale/programs/ld-monetary.c:865 locale/programs/ld-numeric.c:335
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: các giá trị cho trường “%s” phải nhỏ hơn 127"
@@ -2444,126 +2462,126 @@ msgstr "%s: các giá trị cho trường “%s” phải nhỏ hơn 127"
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "giá trị tỷ lệ chuyển đổi không thể là số không"
-#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:125
-#: locale/programs/ld-telephone.c:148
+#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
+#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: dây thoát không hợp lệ trong trường “%s”"
-#: locale/programs/ld-time.c:246
+#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: cờ hướng trong chuỗi %Zd trong trường “era” không phải là “+”, cũng không phải là” -”"
-#: locale/programs/ld-time.c:257
+#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: cờ hướng trong chuỗi %Zd trong trường “era” không phải là một ký tự riêng lẻ"
-#: locale/programs/ld-time.c:270
+#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: số không hợp lệ với bù trong hướng %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:278
+#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: gặp rác ở kết thúc của giá trị bù trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:329
+#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ngày bắt đầu không hợp lệ trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:338
+#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: gặp rác ở kết thúc của ngày bắt đầu trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:357
+#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ngày bắt đầu không hợp lệ trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:406 locale/programs/ld-time.c:434
+#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ngày kết thúc không hợp lệ trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:415
+#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: gặp rác ở kết thúc của ngày kết thúc trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:443
+#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: thiếu tên thời đại trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:455
+#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: thiếu định dạng thời đại trong chuỗi %Zd trong trường “era”"
-#: locale/programs/ld-time.c:496
+#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: toán hạng thứ ba cho giá trị của trường “%s” không thể vượt quá %d"
-#: locale/programs/ld-time.c:504 locale/programs/ld-time.c:512
-#: locale/programs/ld-time.c:520
+#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
+#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: giá trị cho trường “%s” không thể vượt quá %d"
-#: locale/programs/ld-time.c:1003
+#: locale/programs/ld-time.c:1004
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: quá nhiều giá trị cho trường “%s”"
-#: locale/programs/ld-time.c:1048
+#: locale/programs/ld-time.c:1049
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "dấu chấm phẩy thêm đi theo"
-#: locale/programs/ld-time.c:1051
+#: locale/programs/ld-time.c:1052
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: quá nhiều giá trị cho trường “%s”"
-#: locale/programs/linereader.c:129
+#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "gặp rác đi theo ở kết thúc dòng"
-#: locale/programs/linereader.c:297
+#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "gặp rác ở kết thúc số"
-#: locale/programs/linereader.c:409
+#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "gặp rác ở kết thúc của đặc tả mã ký tự"
-#: locale/programs/linereader.c:495
+#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "tên tượng trưng chưa chấm dứt"
-#: locale/programs/linereader.c:622
+#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "dãy thoát cấm ở kết thúc của chuỗi"
-#: locale/programs/linereader.c:626 locale/programs/linereader.c:854
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "chuỗi chưa chấm dứt"
-#: locale/programs/linereader.c:668
+#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "không nên dùng giá trị ký tự không phải tượng trưng"
-#: locale/programs/linereader.c:815
+#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "ký hiệu “%.*s” không nằm trong ánh xạ ký tự"
-#: locale/programs/linereader.c:836
+#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "ký hiệu “%.*s” không nằm trong ánh xạ repertoire"
@@ -2573,39 +2591,39 @@ msgstr "ký hiệu “%.*s” không nằm trong ánh xạ repertoire"
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "không hiểu tên “%s”"
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Thông tin hệ thống:"
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Ghi tên của các miền địa phương sẵn sàng"
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Ghi tên của các ánh xạ ký tự sẵn sàng"
-#: locale/programs/locale.c:79
+#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Sửa đổi định dạng xuất:"
-#: locale/programs/locale.c:80
+#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Ghi tên của các phân loại đã chọn"
-#: locale/programs/locale.c:81
+#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Ghi tên của các từ khoá đã chọn"
-#: locale/programs/locale.c:82
+#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "In thêm thông tin"
-#: locale/programs/locale.c:87
+#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Lấy thông tin đặc trưng cho miền địa phương."
-#: locale/programs/locale.c:90
+#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
@@ -2613,135 +2631,135 @@ msgstr ""
"TÊN\n"
"[-a|-m]"
-#: locale/programs/locale.c:194
+#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "Không thể đặt LC_TYPE thành miền địa phương mặc định"
-#: locale/programs/locale.c:196
+#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "Không thể đặt LC_MESSAGES thành miền địa phương mặc định"
-#: locale/programs/locale.c:209
+#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "Không thể đặt LC_COLLATE thành miền địa phương mặc định"
-#: locale/programs/locale.c:225
+#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "Không thể đặt LC_ALL thành miền địa phương mặc định"
-#: locale/programs/locale.c:521
+#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "trong khi chuẩn bị kết xuất"
#: locale/programs/localedef.c:119
msgid "Input Files:"
-msgstr "Các tập tin nhập vào:"
+msgstr "Các tập tin đầu vào:"
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
-msgstr "Các tên ký tự tượng trưng được định nghĩa trong TẬP_TIN"
+msgstr "Các tên ký tự tượng trưng được định nghĩa trong TẬP-TIN"
-#: locale/programs/localedef.c:122
+#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Source definitions are found in FILE"
-msgstr "Các lời định nghĩa nguồn nằm trong TẬP_TIN"
+msgstr "Các lời định nghĩa nguồn nằm trong TẬP-TIN"
-#: locale/programs/localedef.c:124
+#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
-msgstr "TẬP_TIN chứa sự ánh xạ từ tên tượng trưng đến giá trị UCS4"
+msgstr "TẬP-TIN chứa sự ánh xạ từ tên tượng trưng đến giá trị UCS4"
-#: locale/programs/localedef.c:128
+#: locale/programs/localedef.c:129
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Tạo kết xuất thậm chí nếu có cảnh báo"
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:130
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Tạo bảng kiểu cũ"
-#: locale/programs/localedef.c:130
+#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Tiền tố tập tin xuất tùy chọn"
-#: locale/programs/localedef.c:131
-msgid "Be strictly POSIX conform"
+#: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "Làm cho hợp hoàn toàn với POSIX"
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Thu hồi các cảnh báo và thông điệp thông tin"
-#: locale/programs/localedef.c:134
+#: locale/programs/localedef.c:135
msgid "Print more messages"
msgstr "In thêm thông điệp"
-#: locale/programs/localedef.c:135
+#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Archive control:"
msgstr "Điều khiển kho lưu:"
-#: locale/programs/localedef.c:137
+#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Đừng thêm dữ liệu mới vào kho lưu"
-#: locale/programs/localedef.c:139
+#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Thêm vào kho lưu các miền địa phương được tham số đặt tên"
-#: locale/programs/localedef.c:140
+#: locale/programs/localedef.c:141
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Thay thế nội dung kho lưu đã có"
-#: locale/programs/localedef.c:142
+#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Gỡ bỏ các miền địa phương được đặt tên bằng tham số từ kho lưu"
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:144
msgid "List content of archive"
msgstr "Liệt kê nội dung của kho lưu"
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "tập tin locale.alias cần đọc khi tạo kho lưu"
-#: locale/programs/localedef.c:150
+#: locale/programs/localedef.c:151
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Biên dịch đặc tả miền địa phương"
-#: locale/programs/localedef.c:153
+#: locale/programs/localedef.c:154
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"TÊN\n"
-"[--add-to-archive|--delete-from-archive] TẬP_TIN...\n"
-"--list-archive [TẬP_TIN]"
+"[--add-to-archive|--delete-from-archive] TẬP-TIN...\n"
+"--list-archive [TẬP-TIN]"
-#: locale/programs/localedef.c:228
+#: locale/programs/localedef.c:229
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "không thể tạo thư mục cho tập tin kết xuất"
-#: locale/programs/localedef.c:239
+#: locale/programs/localedef.c:240
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "NGHIÊM TRỌNG: hệ thống không định nghĩa “_POSIX2_LOCALEDEF”"
-#: locale/programs/localedef.c:253 locale/programs/localedef.c:269
-#: locale/programs/localedef.c:601 locale/programs/localedef.c:621
+#: locale/programs/localedef.c:254 locale/programs/localedef.c:270
+#: locale/programs/localedef.c:602 locale/programs/localedef.c:622
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "không thể mở tập tin định nghĩa miền địa phương “%s”"
-#: locale/programs/localedef.c:281
+#: locale/programs/localedef.c:282
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "không thể ghi tập tin kết xuất vào “%s”"
-#: locale/programs/localedef.c:367
+#: locale/programs/localedef.c:368
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
@@ -2754,146 +2772,145 @@ msgstr ""
" đường dẫn miền địa phương: %s\n"
"%s"
-#: locale/programs/localedef.c:569
+#: locale/programs/localedef.c:570
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "quan hệ phụ thuộc vòng tròn giữa các lời định nghĩa miền địa phương"
-#: locale/programs/localedef.c:575
+#: locale/programs/localedef.c:576
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "không thể thêm lần thứ hai miền địa phương đã đọc “%s”"
-#: locale/programs/locarchive.c:113 locale/programs/locarchive.c:347
-#: nss/makedb.c:290
+#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:367
#, c-format
-msgid "cannot create temporary file"
-msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
+msgid "cannot create temporary file: %s"
+msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời: %s"
-#: locale/programs/locarchive.c:143 locale/programs/locarchive.c:393
+#: locale/programs/locarchive.c:155 locale/programs/locarchive.c:413
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "không thể khởi tạo tập tin kho lưu"
-#: locale/programs/locarchive.c:150 locale/programs/locarchive.c:400
+#: locale/programs/locarchive.c:162 locale/programs/locarchive.c:420
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "không thể thay đổi kích cỡ của tập tin kho lưu"
-#: locale/programs/locarchive.c:163 locale/programs/locarchive.c:413
-#: locale/programs/locarchive.c:619
+#: locale/programs/locarchive.c:177 locale/programs/locarchive.c:435
+#: locale/programs/locarchive.c:645
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "không thể ánh xạ phần đầu của kho lưu"
-#: locale/programs/locarchive.c:185
+#: locale/programs/locarchive.c:199
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
-msgstr "lỗi tạo kho lưu miền địa phương mới"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo kho lưu miền địa phương mới"
-#: locale/programs/locarchive.c:197
+#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "không thể chuyển đổi chế độ của kho lưu miền địa phương mới"
-#: locale/programs/locarchive.c:296
+#: locale/programs/locarchive.c:311
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "không thể đọc dữ liệu từ kho lưu miền địa phương"
-#: locale/programs/locarchive.c:327
+#: locale/programs/locarchive.c:342
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "không thể ánh xạ tập tin kho lưu"
-#: locale/programs/locarchive.c:421
+#: locale/programs/locarchive.c:443
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "không thể khoá kho lưu mới"
-#: locale/programs/locarchive.c:485
+#: locale/programs/locarchive.c:509
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "không thể kéo dài tập tin kho lưu miền địa phương"
-#: locale/programs/locarchive.c:494
+#: locale/programs/locarchive.c:518
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "không thể chuyển đổi chế độ của kho lưu miền địa phương có kích cỡ đã thay đổi"
-#: locale/programs/locarchive.c:502
+#: locale/programs/locarchive.c:526
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "không thể thay đổi tên của kho lưu mới"
-#: locale/programs/locarchive.c:555
+#: locale/programs/locarchive.c:579
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "không thể mở kho lưu miền địa phương “%s”"
-#: locale/programs/locarchive.c:560
+#: locale/programs/locarchive.c:584
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "không thể lấy trạng thái về kho lưu miền địa phương “%s”"
-#: locale/programs/locarchive.c:579
+#: locale/programs/locarchive.c:603
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "không thể khoá kho lưu miền địa phương “%s”"
-#: locale/programs/locarchive.c:602
+#: locale/programs/locarchive.c:626
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "không thể đọc phần đầu của kho lưu"
-#: locale/programs/locarchive.c:666
+#: locale/programs/locarchive.c:697
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "miền địa phương “%s” đã có."
-#: locale/programs/locarchive.c:928 locale/programs/locarchive.c:943
-#: locale/programs/locarchive.c:955 locale/programs/locarchive.c:967
+#: locale/programs/locarchive.c:959 locale/programs/locarchive.c:974
+#: locale/programs/locarchive.c:986 locale/programs/locarchive.c:998
#: locale/programs/locfile.c:343
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "không thể thêm vào kho lưu miền địa phương"
-#: locale/programs/locarchive.c:1125
+#: locale/programs/locarchive.c:1156
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tập tin bí danh miền địa phương “%s”"
-#: locale/programs/locarchive.c:1275
+#: locale/programs/locarchive.c:1306
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Đang thêm “%s”\n"
-#: locale/programs/locarchive.c:1281
+#: locale/programs/locarchive.c:1312
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "lỗi lấy trạng thái về “%s”: %s: bị bỏ qua"
-#: locale/programs/locarchive.c:1287
+#: locale/programs/locarchive.c:1318
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "“%s” không phải là thư mục nên bị bỏ qua"
-#: locale/programs/locarchive.c:1294
+#: locale/programs/locarchive.c:1325
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "không thể mở thư mục “%s”: %s: bị bỏ qua"
-#: locale/programs/locarchive.c:1366
+#: locale/programs/locarchive.c:1397
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "tập hợp tập tin miền địa phương chưa hoàn toàn trong “%s”"
-#: locale/programs/locarchive.c:1430
+#: locale/programs/locarchive.c:1461
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "không thể đọc tất cả các tập tin trong “%s”: bị bỏ qua"
-#: locale/programs/locarchive.c:1500
+#: locale/programs/locarchive.c:1531
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "miền địa phương “%s” không nằm trong kho lưu"
@@ -2939,22 +2956,22 @@ msgstr "dùng “copy” (sao chép) thì không ghi rõ từ khoá khác"
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "lời định nghĩa “%1$s” không kết thúc với “END %1$s”"
-#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
-#: locale/programs/repertoire.c:294
+#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "lỗi cú pháp trong lời định nghĩa ánh xạ repertoire: %s"
-#: locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "chưa đưa ra giá trị <Uxxxx> hoặc <Uxxxxxxxx>"
-#: locale/programs/repertoire.c:330
+#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "không thể lưu ánh xạ repertoire mới"
-#: locale/programs/repertoire.c:341
+#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "không tìm thấy tập tin ánh xạ repertoire “%s”"
@@ -2987,23 +3004,23 @@ msgstr "quá nhiều đối số"
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "cần phải được cài đặt một cách “setuid root”"
-#: malloc/mcheck.c:348
+#: malloc/mcheck.c:347
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "bộ nhớ nhất quán mà thư viện chứa lỗi\n"
-#: malloc/mcheck.c:351
+#: malloc/mcheck.c:350
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "đang ghi đè vào bộ nhớ được dành riêng cho hệ thống, đằng trước khối đã cấp phát cho bạn\n"
-#: malloc/mcheck.c:354
+#: malloc/mcheck.c:353
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "đang ghi đè vào bộ nhớ được dành riêng cho hệ thống, đằng sau khối đã cấp phát cho bạn\n"
-#: malloc/mcheck.c:357
+#: malloc/mcheck.c:356
msgid "block freed twice\n"
msgstr "khối được giải phóng hai lần\n"
-#: malloc/mcheck.c:360
+#: malloc/mcheck.c:359
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "trạng thái mcheck_status giả, thư viện chứa lỗi\n"
@@ -3042,9 +3059,9 @@ msgstr ""
"Cách dùng: memusage [TÙY_CHỌN]... CHƯƠNG_TRÌNH [TÙY_CHỌN_CHƯƠNG_TRÌNH]...\n"
"Đo hiệu năng sử dụng bộ nhớ của CHƯƠNG_TRÌNH.\n"
"\n"
-" -n,--progname=TÊN Tên của tập tin chương trình cần đo\n"
-" -p,--png=TẬP_TIN Tạo đồ họa PNG và lưu nó vào tập tin này\n"
-" -d,--data=TẬP_TIN Tạo dữ liệu nhị phân và lưu nó vào tập tin này\n"
+" -n,--progname=TÊN Tên của tập tin chương trình lược tả\n"
+" -p,--png=TẬP-TIN Tạo đồ họa PNG và lưu nó vào TẬP-TIN này\n"
+" -d,--data=TẬP-TIN Tạo dữ liệu nhị phân và lưu nó vào TẬP-TIN này\n"
" -u,--unbuffered Đừng chuyển hoán đệm kết xuất\n"
" -b,--buffer=CỠ Thu thập kích CỠ mục nhập trước khi ghi ra\n"
" --no-timer Đừng thu thập thêm thông tin thông qua bộ đếm\n"
@@ -3072,7 +3089,7 @@ msgid ""
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
-"Cú pháp: memusage [--data=TẬP_TIN] [--progname=TÊN] [--png=TẬP_TIN] [--unbuffered]\n"
+"Cú pháp: memusage [--data=TẬP-TIN] [--progname=TÊN] [--png=TẬP-TIN] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=CỠ] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=CHUỖI] [--x-size=CỠ] [--y-size=CỠ]\n"
"\t CHƯƠNG_TRÌNH [TÙY_CHỌN_CHƯƠNG_TRÌNH]..."
@@ -3089,37 +3106,45 @@ msgstr "memusage: không nhận ra tùy chọn “$1”"
msgid "No program name given"
msgstr "Chưa đưa ra tên chương trình"
-#: malloc/memusagestat.c:55
+#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Đặt tên của tập tin kết xuất"
-#: malloc/memusagestat.c:56
+#: malloc/memusagestat.c:57
+msgid "STRING"
+msgstr "CHUỖI"
+
+#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Chuỗi tựa đề được dùng trong đồ họa kết xuất"
-#: malloc/memusagestat.c:57
+#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Tạo đồ thị đường theo thời gian (mặc định là đồ thị đường theo số cuộc gọi hàm)"
-#: malloc/memusagestat.c:59
+#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Cũng vẽ đồ thị đại diện tổng số tiêu hao bộ nhớ"
-#: malloc/memusagestat.c:60
+#: malloc/memusagestat.c:63
+msgid "VALUE"
+msgstr "GIÁ-TRỊ"
+
+#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Đặt đồ họa kết xuất có chiều rộng GIÁ_TRỊ (theo điểm ảnh)"
-#: malloc/memusagestat.c:61
+#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Đặt đồ họa kết xuất có chiều cao GIÁ_TRỊ (theo điểm ảnh)"
-#: malloc/memusagestat.c:66
+#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Tạo đồ họa từ dữ liệu đo hiệu năng sử dụng bộ nhớ"
-#: malloc/memusagestat.c:69
+#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
-msgstr "TẬP_TIN_DỮ_LIỆU [TẬP_TIN_XUẤT]"
+msgstr "TẬP-TIN-DỮ-LIỆU [TẬP-TIN-ĐẦU-RA]"
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
@@ -3129,7 +3154,7 @@ msgstr "Gặp lỗi hệ thống không rõ"
msgid "unable to free arguments"
msgstr "không thể giải phóng đối số"
-#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:832 nis/ypclnt.c:920 posix/regcomp.c:131
+#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Thành công"
@@ -3171,7 +3196,7 @@ msgid "First/next chain broken"
msgstr "Dây thứ nhất/kế tiếp bị ngắt"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
-#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:877 sysdeps/gnu/errlist.c:157
+#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Không đủ quyền truy cập"
@@ -3328,124 +3353,124 @@ msgstr "Máy phục vụ chính đang bận nên lập kế hoạch lại cho ti
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "Mục nhập LOCAL (cục bộ) cho UID %d trong thư mục %s không phải duy nhất\n"
-#: nis/nis_print.c:50
+#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "KHÔNG RÕ"
-#: nis/nis_print.c:108
+#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "ĐỐI TƯỢNG GIẢ\n"
-#: nis/nis_print.c:111
+#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "KHÔNG CÓ ĐỐI TƯỢNG\n"
-#: nis/nis_print.c:114
+#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "THƯ MỤC\n"
-#: nis/nis_print.c:117
+#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "NHÓM\n"
-#: nis/nis_print.c:120
+#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "BẢNG\n"
-#: nis/nis_print.c:123
+#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "MỤC NHẬP\n"
-#: nis/nis_print.c:126
+#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "LIÊN KẾT\n"
-#: nis/nis_print.c:129
+#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "RIÊNG\n"
-#: nis/nis_print.c:132
+#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Không rõ đối tượng)\n"
-#: nis/nis_print.c:166
+#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Tên : “%s”\n"
-#: nis/nis_print.c:167
+#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Kiểu : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:172
+#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Máy phục vụ chính:\n"
-#: nis/nis_print.c:174
+#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Tái tạo :\n"
-#: nis/nis_print.c:175
+#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tTên : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:176
+#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tKhoá công : "
-#: nis/nis_print.c:180
+#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Không có.\n"
-#: nis/nis_print.c:183
+#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmann (%d bit)\n"
-#: nis/nis_print.c:188
+#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bit)\n"
# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: nis/nis_print.c:191
+#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
-#: nis/nis_print.c:194
+#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Không rõ (kiểu = %d, bit = %d)\n"
-#: nis/nis_print.c:205
+#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tĐịa chỉ chung (%u)\n"
-#: nis/nis_print.c:227
+#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Thời gian hoạt động :"
-#: nis/nis_print.c:229
+#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Quyền truy cập mặc định :\n"
-#: nis/nis_print.c:238
+#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tKiểu : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:239
+#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tQuyền truy cập: "
-#: nis/nis_print.c:253
+#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Cờ nhóm :"
-#: nis/nis_print.c:256
+#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
@@ -3453,95 +3478,95 @@ msgstr ""
"\n"
"Thành viên của nhóm :\n"
-#: nis/nis_print.c:268
+#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Kiểu bảng : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:269
+#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Số cột : %d\n"
-#: nis/nis_print.c:270
+#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Dấu tách ký tự : %c\n"
-#: nis/nis_print.c:271
+#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Đường dẫn tìm kiếm : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:272
+#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Cột :\n"
-#: nis/nis_print.c:275
+#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tTên : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:277
+#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\tThuộc tính : "
-#: nis/nis_print.c:279
+#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tQuyền truy cập: "
-#: nis/nis_print.c:289
+#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Kiểu đối tượng đã liên kết: "
-#: nis/nis_print.c:291
+#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Được liên kết đến : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:301
+#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tDữ liệu mục nhập có kiểu %s\n"
-#: nis/nis_print.c:304
+#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u byte] "
-#: nis/nis_print.c:307
+#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Dữ liệu đã mật mã\n"
-#: nis/nis_print.c:309
+#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Dữ liệu nhị phân\n"
-#: nis/nis_print.c:325
+#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Tên đối tượng : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:326
+#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Thư mục : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:327
+#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Chủ : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:328
+#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Nhóm : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:329
+#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Quyền truy cập: "
-#: nis/nis_print.c:331
+#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3550,90 +3575,90 @@ msgstr ""
"\n"
"Thời gian hoạt động: "
-#: nis/nis_print.c:334
+#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Giờ tạo : %s"
-#: nis/nis_print.c:336
+#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Giờ sửa : %s"
-#: nis/nis_print.c:337
+#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Kiểu đối tượng: "
-#: nis/nis_print.c:357
+#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Độ dài dữ liệu = %u\n"
-#: nis/nis_print.c:371
+#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Trạng thái : %s\n"
-#: nis/nis_print.c:372
+#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Số đối tượng : %u\n"
-#: nis/nis_print.c:376
+#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Đối tượng số %d:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:117
+#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Mục nhập nhóm cho nhóm “%s.%s”:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:125
+#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Thành viên dứt khoát:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:130
+#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Không có thành viên dứt khoát\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:133
+#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Thành viên ngầm:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:138
+#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Không có bộ phận ngầm\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:141
+#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Bộ phận đệ quy:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:146
+#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Không có bộ phận đệ quy\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:149
+#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Dứt khoát không phải bộ phận:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:154
+#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Không có cái dứt khoát không phải bộ phận\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:157
+#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Ngầm không phải bộ phận:\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:162
+#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Không có cái ngầm không phải bộ phận\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:165
+#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Đệ quy không phải bộ phận\n"
-#: nis/nis_print_group_entry.c:170
+#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Không có cái đệ quy không phải bộ phận\n"
@@ -3675,100 +3700,100 @@ msgstr "netname2user: mục LOCAL cho %s trong thư mục %s không phải duy n
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: không nên có UID 0"
-#: nis/ypclnt.c:835
+#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Sai đối số yêu cầu"
-#: nis/ypclnt.c:838
+#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "Lỗi RPC trên thao tác NIS"
-#: nis/ypclnt.c:841
+#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Không thể đóng kết với máy có phục vụ miền này"
-#: nis/ypclnt.c:844
+#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Không có ánh xạ như vậy trong miền của máy phục vụ"
-#: nis/ypclnt.c:847
+#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "Không có khoá như vậy trong ánh xạ"
-#: nis/ypclnt.c:850
+#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Lỗi NIS nội bộ"
-#: nis/ypclnt.c:853
+#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Lỗi cấp phát tài nguyên cục bộ"
-#: nis/ypclnt.c:856
+#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "Không có mục ghi thêm nữa trong cơ sở dữ liệu ánh xạ"
-#: nis/ypclnt.c:859
+#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Không thể liên lạc với portmapper"
-#: nis/ypclnt.c:862
+#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Không thể liên lạc với ypbind"
-#: nis/ypclnt.c:865
+#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Không thể liên lạc với ypserv"
-#: nis/ypclnt.c:868
+#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Chưa đặt tên miền cục bộ"
-#: nis/ypclnt.c:871
+#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "Cơ sở dữ liệu ánh xạ NIS là sai"
-#: nis/ypclnt.c:874
+#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Sai khớp trình khách/phục vụ NIS nên không thể cung cấp dịch vụ"
-#: nis/ypclnt.c:880
+#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "Cơ sở dữ liệu đang bận"
-#: nis/ypclnt.c:883
+#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Mã lỗi NIS không rõ"
-#: nis/ypclnt.c:923
+#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Lỗi ypbind nội bộ"
-#: nis/ypclnt.c:926
+#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "Không tìm thấy miền"
-#: nis/ypclnt.c:929
+#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Lỗi cấp phát tài nguyên hệ thống"
-#: nis/ypclnt.c:932
+#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Lỗi ypbind không rõ"
-#: nis/ypclnt.c:973
+#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: không thể chuyển đổi máy sang netname\n"
-#: nis/ypclnt.c:991
+#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: không thể lấy địa chỉ của máy phục vụ\n"
-#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:493
+#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Không tìm thấy “%s” trong bộ nhớ tạm các máy phục vụ !"
-#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:495
+#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Đang nạp lại “%s” trong bộ nhớ tạm các máy phục vụ !"
@@ -3782,7 +3807,7 @@ msgstr "thêm mục nhập mới “%s” có kiểu %s cho %s nhớ tạm %s"
msgid " (first)"
msgstr " (đầu tiên)"
-#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1002
+#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "không thể stat() tập tin “%s”: %s"
@@ -3797,242 +3822,242 @@ msgstr "đang xén bộ nhớ tạm %s; thời gian %ld"
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "đang suy xét mục nhập %s “%s”, thời hạn %<PRIu64>"
-#: nscd/connections.c:570
+#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "tập tin cơ sở dữ liệu bền bỉ không hợp lệ “%s”: %s"
-#: nscd/connections.c:578
+#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "phần đầu chưa khởi tạo"
-#: nscd/connections.c:583
+#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "kích cỡ phần đầu không tương ứng"
-#: nscd/connections.c:593
+#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "kích cỡ tập tin không tương ứng"
-#: nscd/connections.c:610
+#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "lỗi thẩm tra"
-#: nscd/connections.c:624
+#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "kích cỡ bảng đã đệ nghị cho cơ sở dữ liệu %s vẫn lớn hơn bảng của cơ sở dữ liệu bền bỉ"
-#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:720
+#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "không thể tạo bộ mô tả chỉ-đọc cho “%s”; không có mmap"
-#: nscd/connections.c:651
+#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "không thể truy cập đến “%s”"
-#: nscd/connections.c:699
+#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "cơ sở dữ liệu cho %s bị hỏng hoặc được dùng đồng thời; bạn hãy tự gỡ bỏ %s nếu cần, rồi khởi chạy lại"
-#: nscd/connections.c:706
+#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "không thể tạo %s; không có cơ sở dữ liệu bền bỉ được dùng"
-#: nscd/connections.c:709
+#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "không thể tạo %s; không thể dùng chung"
-#: nscd/connections.c:780
+#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "không thể ghi vào tập tin cơ sở dữ liệu %s: %s"
-#: nscd/connections.c:819
+#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể đặt ổ cắm sẽ đóng khi thực hiện: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
-#: nscd/connections.c:868
+#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "không thể mở ổ cắm: %s"
-#: nscd/connections.c:888 nscd/connections.c:952
+#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi ổ cắm sang chế độ không chặn: %s"
-#: nscd/connections.c:896 nscd/connections.c:962
+#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "không thể đặt ổ cắm sẽ đóng khi thực hiện: %s"
-#: nscd/connections.c:909
+#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "không thể hiệu lực ổ cắm chấp nhận kết nối: %s"
-#: nscd/connections.c:986
+#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "tập tin đăng ký dấu vết %s cho cơ sở dữ liệu %s"
-#: nscd/connections.c:1116
+#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "cung cấp truy cập vào FD %d, cho %s"
-#: nscd/connections.c:1128
+#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "không thể quản lý phiên bản yêu cầu cũ %d; phiên bản hiện thời là %d"
-#: nscd/connections.c:1150
+#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "yêu cầu từ %ld không được xử lý do quyền truy cập bị thiếu"
-#: nscd/connections.c:1155
+#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "yêu cầu từ “%s” [%ld] không được xử lý do quyền truy cập bị thiếu"
-#: nscd/connections.c:1160
+#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "yêu cầu không được xử lý do quyền truy cập bị thiếu"
-#: nscd/connections.c:1198 nscd/connections.c:1251
+#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "không thể ghi kết quả: %s"
-#: nscd/connections.c:1342
+#: nscd/connections.c:1359
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "gặp lỗi khi lấy mã số gọi: %s"
-#: nscd/connections.c:1402
+#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể mở “/proc/self/cmdline”: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
-#: nscd/connections.c:1416
+#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể đọc “/proc/self/cmdline”: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
-#: nscd/connections.c:1456
+#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể chuyển đổi sang UID cũ: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
-#: nscd/connections.c:1466
+#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể chuyển đổi sang GID cũ: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
-#: nscd/connections.c:1479
+#: nscd/connections.c:1496
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "không thể chuyển đổi sang thư mục hoạt động cũ: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
-#: nscd/connections.c:1525
+#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "lỗi thực hiện lại: %s; đang tắt chế độ rất cẩn thận"
-#: nscd/connections.c:1534
+#: nscd/connections.c:1551
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "không thể chuyển đổi thư mục hoạt động hiện thời sang “/”: %s"
-#: nscd/connections.c:1727
+#: nscd/connections.c:1744
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "đọc ngắn khi đọc yêu cầu: %s"
-#: nscd/connections.c:1760
+#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "chiều dài khoá quá dài trong yêu cầu: %d"
-#: nscd/connections.c:1773
+#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "đọc ngắn khi đọc khoá yêu cầu: %s"
-#: nscd/connections.c:1782
+#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: (quản lý yêu cầu) nhận được yêu cầu (Phiên bản = %d) từ PID %ld"
-#: nscd/connections.c:1787
+#: nscd/connections.c:1805
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: (quản lý yêu cầu) nhận được yêu cầu (Phiên bản = %d)"
-#: nscd/connections.c:1999 nscd/connections.c:2227
+#: nscd/connections.c:2069 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr "đã tắt inotify sau khi gặp lỗi đọc %d"
-#: nscd/connections.c:2374
+#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "không thể khởi tạo biến điều kiện"
-#: nscd/connections.c:2382
+#: nscd/connections.c:2402
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr "không thể bắt đầu nhánh làm sạch nên chấm dứt"
-#: nscd/connections.c:2396
+#: nscd/connections.c:2416
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr "không thể bắt đầu bất cứ nhánh làm việc nào nên chấm dứt"
-#: nscd/connections.c:2447 nscd/connections.c:2448 nscd/connections.c:2465
-#: nscd/connections.c:2474 nscd/connections.c:2492 nscd/connections.c:2503
-#: nscd/connections.c:2514
+#: nscd/connections.c:2467 nscd/connections.c:2468 nscd/connections.c:2485
+#: nscd/connections.c:2494 nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2523
+#: nscd/connections.c:2534
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "Lỗi chạy nscd dưới người dùng “%s”"
-#: nscd/connections.c:2466
+#: nscd/connections.c:2486
#, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist (lấy danh sách nhóm) đầu tiên bị lỗi"
-#: nscd/connections.c:2475
+#: nscd/connections.c:2495
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist (lấy danh sách nhóm) bị lỗi"
-#: nscd/connections.c:2493
+#: nscd/connections.c:2513
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "setgroups (đặt các nhóm) bị lỗi"
-#: nscd/grpcache.c:407 nscd/hstcache.c:440 nscd/initgrcache.c:411
-#: nscd/pwdcache.c:383 nscd/servicescache.c:338
+#: nscd/grpcache.c:413 nscd/hstcache.c:441 nscd/initgrcache.c:419
+#: nscd/pwdcache.c:391 nscd/servicescache.c:346
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "ghi ngắn trong %s: %s"
-#: nscd/grpcache.c:452 nscd/initgrcache.c:77
+#: nscd/grpcache.c:458 nscd/initgrcache.c:77
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "Không tìm thấy “%s” trong bộ nhớ tạm nhóm !"
-#: nscd/grpcache.c:454 nscd/initgrcache.c:79
+#: nscd/grpcache.c:460 nscd/initgrcache.c:79
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "Đang nạp lại “%s” trong bộ nhớ tạm nhóm!"
-#: nscd/grpcache.c:533
+#: nscd/grpcache.c:539
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "GID thuộc số không hợp lệ “%s”!"
@@ -4057,12 +4082,12 @@ msgstr "Không tìm thấy “%s” trong bộ nhớ tạm nhóm mạng (netgrou
msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "Đang nạp lại “%s” trong bộ nhớ tạm nhóm mạng (netgroup)!"
-#: nscd/netgroupcache.c:467
+#: nscd/netgroupcache.c:475
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "Không tìm thấy “%s (%s,%s,%s)” trong bộ nhớ tạm nhóm mạng (netgroup)!"
-#: nscd/netgroupcache.c:470
+#: nscd/netgroupcache.c:478
#, c-format
msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "Đang nạp lại “%s (%s,%s,%s)” trong bộ nhớ tạm nhóm mạng (netgroup)!"
@@ -4085,7 +4110,7 @@ msgstr "SỐ"
#: nscd/nscd.c:121
msgid "Start NUMBER threads"
-msgstr "Khởi chạy SỐ mạch"
+msgstr "Khởi chạy SỐ tuyến trình"
#: nscd/nscd.c:122
msgid "Shut the server down"
@@ -4115,7 +4140,7 @@ msgstr "Dùng bộ nhớ tạm riêng cho mỗi người dùng"
msgid "Name Service Cache Daemon."
msgstr "Trình nền nhớ tạm dịch vụ tên."
-#: nscd/nscd.c:164 nss/getent.c:999 nss/makedb.c:208
+#: nscd/nscd.c:164 nss/getent.c:999 nss/makedb.c:206
#, c-format
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "số đối số không đúng"
@@ -4130,46 +4155,46 @@ msgstr "gặp lỗi khi đọc tập tin cấu hình: đây là một lỗi nghi
msgid "already running"
msgstr "đang chạy"
-#: nscd/nscd.c:201 nscd/nscd.c:259
+#: nscd/nscd.c:201
#, c-format
msgid "cannot fork"
msgstr "không thể tạo tiến trình con"
-#: nscd/nscd.c:268
+#: nscd/nscd.c:259
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\""
msgstr "không thể chuyển đổi thư mục hoạt động hiện thời sang “/”"
-#: nscd/nscd.c:276
+#: nscd/nscd.c:267
msgid "Could not create log file"
msgstr "Không thể tạo tập tin ghi lưu"
-#: nscd/nscd.c:348 nscd/nscd.c:373 nscd/nscd_stat.c:173
+#: nscd/nscd.c:339 nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:173
#, c-format
msgid "Only root is allowed to use this option!"
msgstr "Chỉ cho phép ngươi chủ (root) dùng tùy chọn này !"
-#: nscd/nscd.c:388
+#: nscd/nscd.c:379
#, c-format
msgid "'%s' is not a known database"
msgstr "“%s” không phải là kiểu cơ sở dữ liệu đã biết"
-#: nscd/nscd.c:413 nscd/nscd_stat.c:192
+#: nscd/nscd.c:404 nscd/nscd_stat.c:192
#, c-format
msgid "write incomplete"
msgstr "chưa ghi xong"
-#: nscd/nscd.c:424
+#: nscd/nscd.c:415
#, c-format
msgid "cannot read invalidate ACK"
msgstr "không thể làm mất hiệu lực ACK"
-#: nscd/nscd.c:430
+#: nscd/nscd.c:421
#, c-format
msgid "invalidation failed"
msgstr "gặp lỗi khi thử làm mất hiệu lực"
-#: nscd/nscd.c:440
+#: nscd/nscd.c:431
#, c-format
msgid "secure services not implemented anymore"
msgstr "không còn thực hiện lại dịch vụ bảo mật"
@@ -4230,12 +4255,12 @@ msgstr "không"
#: nscd/nscd_stat.c:169
#, c-format
msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
-msgstr "Chỉ cho phép ngươi chủ (root) hoặc %s dùng tùy chọn này !"
+msgstr "Chỉ cho phép root hoặc %s dùng tùy chọn này!"
#: nscd/nscd_stat.c:180
#, c-format
msgid "nscd not running!\n"
-msgstr "nscd không đang chạy !\n"
+msgstr "nscd không đang chạy!\n"
#: nscd/nscd_stat.c:204
#, c-format
@@ -4321,9 +4346,9 @@ msgstr ""
"Bộ nhớ tạm %s:\n"
"\n"
"%15s bộ nhớ tạm được hiệu lực\n"
-"%15s bộ nhớ tạm bền bỉ\n"
+"%15s bộ nhớ tạm vĩnh cửu\n"
"%15s bộ nhớ tạm dùng chung\n"
-"%15zu kích cỡ đã đệ nghị\n"
+"%15zu kích cỡ gợi ý\n"
"%15zu tổng số kích cỡ dữ liệu gộp\n"
"%15zu kích cỡ dữ liệu gộp được dùng\n"
"%15lu giây thời gian hoạt động cho mục nhập dương\n"
@@ -4341,17 +4366,17 @@ msgstr ""
"%15<PRIuMAX> lỗi cấp phát bộ nhớ\n"
"%15s kiểm tra “/etc/%s” để tìm thay đổi\n"
-#: nscd/pwdcache.c:428
+#: nscd/pwdcache.c:436
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
msgstr "Không tìm thấy “%s” trong bộ nhớ tạm mật khẩu !"
-#: nscd/pwdcache.c:430
+#: nscd/pwdcache.c:438
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
msgstr "Đang nạp lại “%s” trong bộ nhớ tạm mật khẩu !"
-#: nscd/pwdcache.c:511
+#: nscd/pwdcache.c:519
#, c-format
msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
msgstr "UID thuộc số không hợp lệ “%s” !"
@@ -4399,7 +4424,7 @@ msgstr "Gặp lỗi giải quyết nếu hạt nhân hỗ trợ SELinux"
#: nscd/selinux.c:275
#, c-format
msgid "Failed to start AVC thread"
-msgstr "Gặp lỗi khi khởi chạy mạch AVC"
+msgstr "Gặp lỗi khi khởi chạy tuyến trình AVC"
#: nscd/selinux.c:297
#, c-format
@@ -4458,12 +4483,12 @@ msgstr ""
"%15u lần thăm dò CAV\n"
"%15u lần trượt CAV\n"
-#: nscd/servicescache.c:387
+#: nscd/servicescache.c:395
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
msgstr "Không tìm thấy “%s” trong bộ nhớ tạm dịch vụ !"
-#: nscd/servicescache.c:389
+#: nscd/servicescache.c:397
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
msgstr "Đang nạp lại “%s” trong bộ nhớ tạm dịch vụ !"
@@ -4473,6 +4498,10 @@ msgid "database [key ...]"
msgstr "cơ sở dữ liệu [khoá ...]"
#: nss/getent.c:58
+msgid "CONFIG"
+msgstr "CẤU_HÌNH"
+
+#: nss/getent.c:58
msgid "Service configuration to be used"
msgstr "Cấu hình dịch vụ cần dùng"
@@ -4503,105 +4532,110 @@ msgstr "Các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ:\n"
msgid "Unknown database: %s\n"
msgstr "Không rõ cơ sở dữ liệu: %s\n"
-#: nss/makedb.c:118
+#: nss/makedb.c:119
msgid "Convert key to lower case"
msgstr "Chuyển đổi khoá sang chữ thường"
-#: nss/makedb.c:121
+#: nss/makedb.c:122
msgid "Do not print messages while building database"
msgstr "Đừng in thông điệp trong khi xây dựng cơ sở dữ liệu"
-#: nss/makedb.c:123
+#: nss/makedb.c:124
msgid "Print content of database file, one entry a line"
msgstr "In nội dung của tập tin cơ sở dữ liệu, một mục nhập trên mỗi dòng"
-#: nss/makedb.c:124
+#: nss/makedb.c:125
msgid "CHAR"
msgstr "CHỮ"
-#: nss/makedb.c:125
+#: nss/makedb.c:126
msgid "Generated line not part of iteration"
msgstr "Dòng được tạo không phải là bộ phận của sự lặp lại"
-#: nss/makedb.c:130
+#: nss/makedb.c:131
msgid "Create simple database from textual input."
msgstr "Tạo cơ sở dữ liệu đơn giản từ đầu vào theo đúng nguyên văn."
-#: nss/makedb.c:133
+#: nss/makedb.c:134
msgid ""
"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
"-u INPUT-FILE"
msgstr ""
-"TẬP_TIN_NHẬP TẬP_TIN_XUẤT\n"
-"-o TẬP_TIN_XUẤT TẬP_TIN_NHẬP\n"
-"-u TẬP_TIN_NHẬP"
+"TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO TẬP-TIN-ĐẦU-RA\n"
+"-o TẬP-TIN-ĐẦU-RA TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO\n"
+"-u TẬP-TIN-ĐẦU-VÀO"
-#: nss/makedb.c:229
+#: nss/makedb.c:227
#, c-format
msgid "cannot open database file `%s'"
msgstr "không thể mở tập tin cơ sở dữ liệu “%s”"
-#: nss/makedb.c:274
+#: nss/makedb.c:272
#, c-format
msgid "no entries to be processed"
msgstr "không mục nào được xử lý"
-#: nss/makedb.c:284
+#: nss/makedb.c:282
#, c-format
msgid "cannot create temporary file name"
msgstr "không tạo được tên tập tin tạm thời"
-#: nss/makedb.c:306
+#: nss/makedb.c:288
+#, c-format
+msgid "cannot create temporary file"
+msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
+
+#: nss/makedb.c:304
#, c-format
msgid "cannot stat newly created file"
msgstr "không thể lấy trạng thái về tập tin mới được tạo"
-#: nss/makedb.c:317
+#: nss/makedb.c:315
#, c-format
msgid "cannot rename temporary file"
msgstr "không thể đổi tên tập tin tạm thời"
-#: nss/makedb.c:533 nss/makedb.c:556
+#: nss/makedb.c:531 nss/makedb.c:554
#, c-format
msgid "cannot create search tree"
msgstr "không thể tạo cây tìm kiếm"
-#: nss/makedb.c:562
+#: nss/makedb.c:560
msgid "duplicate key"
msgstr "khoá trùng"
-#: nss/makedb.c:574
+#: nss/makedb.c:572
#, c-format
msgid "problems while reading `%s'"
msgstr "gặp vấn đề khi đọc “%s”"
-#: nss/makedb.c:801
+#: nss/makedb.c:799
#, c-format
msgid "failed to write new database file"
msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cơ sở dữ liệu mới"
-#: nss/makedb.c:814
+#: nss/makedb.c:812
#, c-format
msgid "cannot stat database file"
msgstr "không thể lấy thống kê tập tin cơ sở dữ liệu"
-#: nss/makedb.c:819
+#: nss/makedb.c:817
#, c-format
msgid "cannot map database file"
msgstr "không thể ánh xạ tập tin cơ sở dữ liệu"
-#: nss/makedb.c:822
+#: nss/makedb.c:820
#, c-format
msgid "file not a database file"
msgstr "tập tin không phải là cơ sở dữ liệu"
-#: nss/makedb.c:873
+#: nss/makedb.c:871
#, c-format
msgid "cannot set file creation context for `%s'"
msgstr "không thể đặt ngữ cảnh tạo tập tin cho “%s”"
-#: ports/sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:62
+#: ports/sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:58
#, c-format
msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
msgstr "makecontext: không biết cách xử lý nhiều hơn 8 đối số\n"
@@ -4654,131 +4688,131 @@ msgstr "chưa định nghĩa"
msgid "Unrecognized variable `%s'"
msgstr "Không nhận ra biến “%s”"
-#: posix/getopt.c:593 posix/getopt.c:622
+#: posix/getopt.c:592 posix/getopt.c:621
#, c-format
msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: tùy chọn “%s” chưa rõ ràng; khả năng là:"
-#: posix/getopt.c:663 posix/getopt.c:667
+#: posix/getopt.c:662 posix/getopt.c:666
#, c-format
msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn “--%s” không cho phép đối số\n"
-#: posix/getopt.c:676 posix/getopt.c:681
+#: posix/getopt.c:675 posix/getopt.c:680
#, c-format
msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn “%c%s” không cho phép đối số\n"
-#: posix/getopt.c:724 posix/getopt.c:743
+#: posix/getopt.c:723 posix/getopt.c:742
#, c-format
msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn “--%s” yêu cầu một đối số\n"
-#: posix/getopt.c:781 posix/getopt.c:784
+#: posix/getopt.c:780 posix/getopt.c:783
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “--%s”\n"
-#: posix/getopt.c:792 posix/getopt.c:795
+#: posix/getopt.c:791 posix/getopt.c:794
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn “%c%s”\n"
-#: posix/getopt.c:844 posix/getopt.c:847
+#: posix/getopt.c:843 posix/getopt.c:846
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- “%c”\n"
-#: posix/getopt.c:900 posix/getopt.c:917 posix/getopt.c:1127
-#: posix/getopt.c:1145
+#: posix/getopt.c:899 posix/getopt.c:916 posix/getopt.c:1126
+#: posix/getopt.c:1144
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
msgstr "%s: tùy chọn cần một đối số -- “%c”\n"
-#: posix/getopt.c:973 posix/getopt.c:989
+#: posix/getopt.c:972 posix/getopt.c:988
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” chưa rõ ràng\n"
-#: posix/getopt.c:1013 posix/getopt.c:1031
+#: posix/getopt.c:1012 posix/getopt.c:1030
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” không cho phép đối số\n"
-#: posix/getopt.c:1052 posix/getopt.c:1070
+#: posix/getopt.c:1051 posix/getopt.c:1069
#, c-format
msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn “-W %s” yêu cầu một đối số\n"
-#: posix/regcomp.c:134
+#: posix/regcomp.c:136
msgid "No match"
msgstr "Không khớp"
-#: posix/regcomp.c:137
+#: posix/regcomp.c:139
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Biểu thức chính quy không hợp lệ"
-#: posix/regcomp.c:140
+#: posix/regcomp.c:142
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ký tự đối chiếu không hợp lệ"
-#: posix/regcomp.c:143
+#: posix/regcomp.c:145
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Tên loại ký tự không hợp lệ"
-#: posix/regcomp.c:146
+#: posix/regcomp.c:148
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Có gạch chéo ngược theo sau"
-#: posix/regcomp.c:149
+#: posix/regcomp.c:151
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Tham chiếu ngược không hợp lệ"
-#: posix/regcomp.c:152
+#: posix/regcomp.c:154
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Chưa khớp cặp ký tự “[” hay “[^”"
-#: posix/regcomp.c:155
+#: posix/regcomp.c:157
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Chưa khớp cặp ký tự “(” hay “\\(”"
-#: posix/regcomp.c:158
+#: posix/regcomp.c:160
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Chưa khớp ký tự “\\{”"
-#: posix/regcomp.c:161
+#: posix/regcomp.c:163
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Nội dung của “\\{\\}” không hợp lệ"
-#: posix/regcomp.c:164
+#: posix/regcomp.c:166
msgid "Invalid range end"
msgstr "Sai kết thúc phạm vi"
-#: posix/regcomp.c:167
+#: posix/regcomp.c:169
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Hết bộ nhớ"
-#: posix/regcomp.c:170
+#: posix/regcomp.c:172
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Biểu thức chính quy đi trước không hợp lệ"
-#: posix/regcomp.c:173
+#: posix/regcomp.c:175
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Biểu thức chính quy kết thúc quá sớm"
-#: posix/regcomp.c:176
+#: posix/regcomp.c:178
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Biểu thức chính quy quá lớn"
-#: posix/regcomp.c:179
+#: posix/regcomp.c:181
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Chưa khớp ký tự “)” hay “\\)”"
-#: posix/regcomp.c:679
+#: posix/regcomp.c:681
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Không có biểu thức chính quy đi trước"
-#: posix/wordexp.c:1830
+#: posix/wordexp.c:1840
msgid "parameter null or not set"
msgstr "tham số vô giá trị hoặc chưa được đặt"
@@ -4810,27 +4844,27 @@ msgstr "Lỗi nội bộ của bộ giải quyết"
msgid "Unknown resolver error"
msgstr "Không rõ lỗi bộ giải quyết"
-#: resolv/res_hconf.c:122
+#: resolv/res_hconf.c:121
#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
msgstr "%s: dòng %d: không thể ghi rõ nhiều hơn %d miền trim"
-#: resolv/res_hconf.c:143
+#: resolv/res_hconf.c:142
#, c-format
msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
msgstr "%s: dòng %d: dấu tách danh sách không có miền theo sau"
-#: resolv/res_hconf.c:202
+#: resolv/res_hconf.c:201
#, c-format
msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
msgstr "%s: dòng %d: đợi “on” (bật) hoặc “off” (tắt), còn tìm “%s”\n"
-#: resolv/res_hconf.c:245
+#: resolv/res_hconf.c:244
#, c-format
msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
msgstr "%s: dòng %d: câu lệnh sai “%s”\n"
-#: resolv/res_hconf.c:280
+#: resolv/res_hconf.c:279
#, c-format
msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
msgstr "%s: dòng %d: đang bỏ qua rác đi theo “%s”\n"
@@ -5025,7 +5059,7 @@ msgstr "%s%sTín hiệu không rõ %d\n"
msgid "Unknown signal"
msgstr "Tín hiệu không rõ"
-#: string/_strerror.c:46 sysdeps/mach/_strerror.c:86
+#: string/_strerror.c:45 sysdeps/mach/_strerror.c:86
msgid "Unknown error "
msgstr "Lỗi không rõ "
@@ -5043,11 +5077,11 @@ msgstr "Tín hiệu thời gian thực %d"
msgid "Unknown signal %d"
msgstr "Tín hiệu không rõ %d"
-#: sunrpc/auth_unix.c:111 sunrpc/clnt_tcp.c:123 sunrpc/clnt_udp.c:134
+#: sunrpc/auth_unix.c:111 sunrpc/clnt_tcp.c:123 sunrpc/clnt_udp.c:135
#: sunrpc/clnt_unix.c:124 sunrpc/svc_tcp.c:188 sunrpc/svc_tcp.c:233
#: sunrpc/svc_udp.c:162 sunrpc/svc_unix.c:188 sunrpc/svc_unix.c:229
-#: sunrpc/xdr.c:630 sunrpc/xdr.c:790 sunrpc/xdr_array.c:97
-#: sunrpc/xdr_rec.c:151 sunrpc/xdr_ref.c:76
+#: sunrpc/xdr.c:631 sunrpc/xdr.c:791 sunrpc/xdr_array.c:97
+#: sunrpc/xdr_rec.c:152 sunrpc/xdr_ref.c:76
msgid "out of memory\n"
msgstr "không đủ bộ nhớ\n"
@@ -5210,239 +5244,239 @@ msgstr "Vấn đề thăm dò quảng bá"
msgid "Cannot receive reply to broadcast"
msgstr "Không thể nhận đáp ứng quảng bá"
-#: sunrpc/rpc_main.c:277
+#: sunrpc/rpc_main.c:281
#, c-format
msgid "%s: output would overwrite %s\n"
msgstr "%s: kết xuất sẽ ghi đè lên %s\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:284
+#: sunrpc/rpc_main.c:288
#, c-format
msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
msgstr "%s: không thể mở %s: %m\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:296
+#: sunrpc/rpc_main.c:300
#, c-format
msgid "%s: while writing output %s: %m"
msgstr "%s: khi ghi kết xuất %s: %m"
-#: sunrpc/rpc_main.c:332 sunrpc/rpc_main.c:371
+#: sunrpc/rpc_main.c:336 sunrpc/rpc_main.c:375
#, c-format
msgid "cannot find C preprocessor: %s\n"
msgstr "không tìm thấy bộ tiền xử lý C: %s\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:407
+#: sunrpc/rpc_main.c:411
#, c-format
msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
msgstr "%s: bộ tiền xử lý C bị lỗi với tín hiệu %d\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:410
+#: sunrpc/rpc_main.c:414
#, c-format
msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
msgstr "%s: bộ tiền xử lý C bị lỗi với mã thoát %d\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:450
+#: sunrpc/rpc_main.c:454
#, c-format
msgid "illegal nettype: `%s'\n"
msgstr "nettype không hợp lệ: “%s”\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1085
+#: sunrpc/rpc_main.c:1089
#, c-format
msgid "rpcgen: too many defines\n"
msgstr "rpcgen: quá nhiều lần định nghĩa\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1097
+#: sunrpc/rpc_main.c:1101
#, c-format
msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
msgstr "rpcgen: lỗi mã hoá danh sách đối số\n"
#. TRANS: the file will not be removed; this is an
#. TRANS: informative message.
-#: sunrpc/rpc_main.c:1130
+#: sunrpc/rpc_main.c:1134
#, c-format
msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
msgstr "tập tin “%s” đã có và có thể được ghi đè\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1175
+#: sunrpc/rpc_main.c:1179
#, c-format
msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
msgstr "Không thể ghi rõ nhiều hơn một tập tin nhập vào !\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1345
+#: sunrpc/rpc_main.c:1349
#, c-format
msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
msgstr "Bản thực hiện này không hỗ trợ mã kiểu mới hoặc mã an toàn với MT !\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1354
+#: sunrpc/rpc_main.c:1358
#, c-format
msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
msgstr "Không thể sư dụng cờ netid với cờ inetd!\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1363
+#: sunrpc/rpc_main.c:1367
#, c-format
msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
msgstr "Không thể sử dụng cờ netid khi không có TIRPC!\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1370
+#: sunrpc/rpc_main.c:1374
#, c-format
msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
msgstr "Không thể sử dụng cờ bảng với mã kiểu mới !\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1389
+#: sunrpc/rpc_main.c:1393
#, c-format
msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
msgstr "“tập_tin_nhập” cần thiết cho cờ tạo mẫu.\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1394
+#: sunrpc/rpc_main.c:1398
#, c-format
msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
msgstr "Không cho phép nhiều hơn một cờ tạo tập tin !\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1403
+#: sunrpc/rpc_main.c:1407
#, c-format
msgid "usage: %s infile\n"
msgstr "sử dụng: %s tập_tin_nhập\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1404
+#: sunrpc/rpc_main.c:1408
#, c-format
msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=giá_trị]] [-i cỡ] [-I [-K giây]] [-Y đường_dẫn] tập_tin_nhập\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1406
+#: sunrpc/rpc_main.c:1410
#, c-format
msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o tập_tin_xuất] [tập_tin_nhập]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1408
+#: sunrpc/rpc_main.c:1412
#, c-format
msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-s nettype]* [-o tập_tin_xuất] [tập_tin_nhập]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1409
+#: sunrpc/rpc_main.c:1413
#, c-format
msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "\t%s [-n netid]* [-o tập_tin_xuất] [tập_tin_nhập]\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1417
+#: sunrpc/rpc_main.c:1421
#, c-format
msgid "options:\n"
msgstr "tuỳ chọn:\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1418
+#: sunrpc/rpc_main.c:1422
#, c-format
msgid "-a\t\tgenerate all files, including samples\n"
msgstr "-a\t\ttạo ra tất cả các tập tin, gồm có mẫu\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1419
+#: sunrpc/rpc_main.c:1423
#, c-format
msgid "-b\t\tbackward compatibility mode (generates code for SunOS 4.1)\n"
msgstr "-b\t\tchế độ tương thích ngược (tạo ra mã cho hệ điều hành SunOS 4.1)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1420
+#: sunrpc/rpc_main.c:1424
#, c-format
msgid "-c\t\tgenerate XDR routines\n"
msgstr "-c\t\ttạo ra các hàm XDR\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1421
+#: sunrpc/rpc_main.c:1425
#, c-format
msgid "-C\t\tANSI C mode\n"
msgstr "-C\t\tchế độ ANSI C\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1422
+#: sunrpc/rpc_main.c:1426
#, c-format
msgid "-Dname[=value]\tdefine a symbol (same as #define)\n"
msgstr "-Dtên[=giá_trị]\tđịnh nghĩa một ký hiệu (giống “#define”)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1423
+#: sunrpc/rpc_main.c:1427
#, c-format
msgid "-h\t\tgenerate header file\n"
msgstr "-h\t\ttạo ra tập tin phần đầu\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1424
+#: sunrpc/rpc_main.c:1428
#, c-format
msgid "-i size\t\tsize at which to start generating inline code\n"
msgstr "-i cỡ\t\tkích cỡ ở đó cần băt đầu tạo ra mã trực tiếp\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1425
+#: sunrpc/rpc_main.c:1429
#, c-format
msgid "-I\t\tgenerate code for inetd support in server (for SunOS 4.1)\n"
msgstr "-l\t\ttạo ra mã cho hỗ trợ inetd trong trình phục vụ (cho hệ điều hành SunOS 4.1)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1426
+#: sunrpc/rpc_main.c:1430
#, c-format
msgid "-K seconds\tserver exits after K seconds of inactivity\n"
msgstr "-K giây\ttrình phục vụ thoát sau K giây nghỉ\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1427
+#: sunrpc/rpc_main.c:1431
#, c-format
msgid "-l\t\tgenerate client side stubs\n"
msgstr "-l\t\ttạo ra mẩu bên ứng dụng khách\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1428
+#: sunrpc/rpc_main.c:1432
#, c-format
msgid "-L\t\tserver errors will be printed to syslog\n"
msgstr "-L\t\tcác lỗi trình phục vụ sẽ được in ra bản ghi hệ thống syslog\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1429
+#: sunrpc/rpc_main.c:1433
#, c-format
msgid "-m\t\tgenerate server side stubs\n"
msgstr "-m\t\ttạo ra mẩu bên trình phục vụ\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1430
+#: sunrpc/rpc_main.c:1434
#, c-format
msgid "-M\t\tgenerate MT-safe code\n"
msgstr "-M\t\ttạo ra mã an toàn với MT\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1431
+#: sunrpc/rpc_main.c:1435
#, c-format
msgid "-n netid\tgenerate server code that supports named netid\n"
msgstr "-n netid\ttạo ra mã trình phục vụ mà hỗ trợ netid đặt tên\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1432
+#: sunrpc/rpc_main.c:1436
#, c-format
msgid "-N\t\tsupports multiple arguments and call-by-value\n"
msgstr "-N\t\thỗ trợ nhiều đối số và gọi-theo-giá_trị\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1433
+#: sunrpc/rpc_main.c:1437
#, c-format
msgid "-o outfile\tname of the output file\n"
msgstr "-o tập_tin_xuất\ttên của tập tin kết xuất\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1434
+#: sunrpc/rpc_main.c:1438
#, c-format
msgid "-s nettype\tgenerate server code that supports named nettype\n"
msgstr "-s nettype\ttạo ra mã trình phục vụ mà hỗ trợ nettype đặt tên\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1435
+#: sunrpc/rpc_main.c:1439
#, c-format
msgid "-Sc\t\tgenerate sample client code that uses remote procedures\n"
msgstr "-Sc\t\ttạo ra mã ứng dụng khách mẫu mà sử dụng thủ tục từ xa\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1436
+#: sunrpc/rpc_main.c:1440
#, c-format
msgid "-Ss\t\tgenerate sample server code that defines remote procedures\n"
msgstr "-Ss\t\ttạo ra mã trình phục vụ mẫu mà định nghĩa thủ tục từ xa\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1437
+#: sunrpc/rpc_main.c:1441
#, c-format
msgid "-Sm \t\tgenerate makefile template \n"
msgstr "-Sm\t\ttạo ra mẫu makefile\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1438
+#: sunrpc/rpc_main.c:1442
#, c-format
msgid "-t\t\tgenerate RPC dispatch table\n"
msgstr "-t\t\ttạo ra bảng điều vận RPC\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1439
+#: sunrpc/rpc_main.c:1443
#, c-format
msgid "-T\t\tgenerate code to support RPC dispatch tables\n"
msgstr "-T\t\ttạo ra mã để hỗ trợ bảng điều vận RPC\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1440
+#: sunrpc/rpc_main.c:1444
#, c-format
msgid "-Y path\t\tdirectory name to find C preprocessor (cpp)\n"
msgstr "-Y đường_dẫn\ttên thư mục để tìm bộ tiền xử lý C (cpp)\n"
-#: sunrpc/rpc_main.c:1442
+#: sunrpc/rpc_main.c:1446
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5676,7 +5710,7 @@ msgstr "Bị buộc kết thúc"
#: sysdeps/generic/siglist.h:36
msgid "Bus error"
-msgstr "Lỗi mạch nối"
+msgstr "Lỗi bus"
#: sysdeps/generic/siglist.h:37
msgid "Segmentation fault"
@@ -5697,7 +5731,7 @@ msgstr "Đồng hồ báo động"
#: sysdeps/generic/siglist.h:40
msgid "Terminated"
-msgstr "Bị kết thúc"
+msgstr "Đã kết thúc"
#: sysdeps/generic/siglist.h:41
msgid "Urgent I/O condition"
@@ -6242,44 +6276,45 @@ msgstr "Quá nhiều người dùng"
msgid "Disk quota exceeded"
msgstr "Vượt quá hạn ngạch đĩa"
-#. TRANS Stale NFS file handle. This indicates an internal confusion in the NFS
-#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
-#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
-#. TRANS the NFS file system on the local host.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:787
-msgid "Stale NFS file handle"
-msgstr "Bộ xử lý tập tin cũ"
+#. TRANS Stale file handle. This indicates an internal confusion in the
+#. TRANS file system which is due to file system rearrangements on the server host
+#. TRANS for NFS file systems or corruption in other file systems.
+#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting, possibly repairing
+#. TRANS and remounting the file system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:788
+msgid "Stale file handle"
+msgstr "Bộ xử lý tập tin chớm hỏng"
#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
#. TRANS properly on @gnuhurdsystems{}, making this error code impossible.)
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:799
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:800
msgid "Object is remote"
msgstr "Đối tượng ở xa"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:808
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:809
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "Cấu trúc RPC sai"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:817
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:818
msgid "RPC version wrong"
msgstr "RPC: phiên bản không đúng"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:826
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:827
msgid "RPC program not available"
msgstr "RPC: chương trình không sẵn sàng "
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:835
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:836
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "RPC: phiên bản chương trình không đúng"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:844
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:845
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "RPC: thủ tục sai đối với chương trình"
@@ -6287,7 +6322,7 @@ msgstr "RPC: thủ tục sai đối với chương trình"
#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by @gnuhurdsystems{}, but
#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
#. TRANS operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:856
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:857
msgid "No locks available"
msgstr "Không có khoá sẵn sàng"
@@ -6296,17 +6331,17 @@ msgstr "Không có khoá sẵn sàng"
#. TRANS
#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:869
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:870
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "Định dạng hoặc kiểu tập tin không thích hợp"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:878
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:879
msgid "Authentication error"
msgstr "Lỗi xác thực"
#. TRANS ???
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:887
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:888
msgid "Need authenticator"
msgstr "Cần xác thực"
@@ -6315,9 +6350,9 @@ msgstr "Cần xác thực"
#. TRANS operating system. When you get this error, you can be sure that this
#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:900
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:901
msgid "Function not implemented"
-msgstr "Chưa thực hiện chức năng"
+msgstr "Hàm chưa có đoạn mã thực hiện"
#. TRANS Not supported. A function returns this error when certain parameter
#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
@@ -6331,15 +6366,15 @@ msgstr "Chưa thực hiện chức năng"
#. TRANS
#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:920
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:921
msgid "Not supported"
msgstr "Không được hỗ trợ"
#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:930
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:931
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
-msgstr "Ký tự đa byte hoặc rộng không hợp lệ hoặc chưa hoàn toàn"
+msgstr "Ký tự đa byte hoặc rộng không hợp lệ hoặc chưa hoàn thiện"
#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, servers supporting the @code{term} protocol return
#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
@@ -6347,80 +6382,80 @@ msgstr "Ký tự đa byte hoặc rộng không hợp lệ hoặc chưa hoàn to
#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal. @xref{Job Control},
#. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:944
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:945
msgid "Inappropriate operation for background process"
msgstr "Thao tác không thích hợp với tiến trình nền"
#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, opening a file returns this error when the file is
#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
#. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:955
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:956
msgid "Translator died"
msgstr "Trình dịch đã chết"
#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke.
#. TRANS @c Don't change it.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:966
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:967
msgid "?"
msgstr "?"
#. TRANS You did @strong{what}?
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:975
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:976
msgid "You really blew it this time"
msgstr "Chắc là một trường hợp sai"
#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:984
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:985
msgid "Computer bought the farm"
msgstr "Máy tính đã chết"
#. TRANS This error code has no purpose.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:993
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:994
msgid "Gratuitous error"
msgstr "Lỗi không có lý do"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1001
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1002
msgid "Bad message"
msgstr "Thông điệp sai"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1009
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1010
msgid "Identifier removed"
msgstr "Định danh bị gỡ bỏ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1017
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1018
msgid "Multihop attempted"
msgstr "Đa nhảy được thử"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1025
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1026
msgid "No data available"
msgstr "Không có dữ liệu sẵn sàng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1033
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1034
msgid "Link has been severed"
msgstr "Liên kết đã bị ngắt"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1041
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1042
msgid "No message of desired type"
msgstr "Không có thông điệp kiểu đã muốn"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1049
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1050
msgid "Out of streams resources"
msgstr "Tràn tài nguyên luồng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1057
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1058
msgid "Device not a stream"
msgstr "Thiết bị không phải luồng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1065
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1066
msgid "Value too large for defined data type"
msgstr "Giá trị quá lớn cho kiểu dữ liệu đã định nghĩa"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1073
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1074
msgid "Protocol error"
msgstr "Lỗi giao thức"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1081
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1082
msgid "Timer expired"
msgstr "Quá hạn"
@@ -6428,195 +6463,195 @@ msgstr "Quá hạn"
#. TRANS completed. @xref{Asynchronous I/O}. When you call @code{aio_cancel},
#. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
#. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1093
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1094
msgid "Operation canceled"
msgstr "Thao tác bị hủy bỏ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1101
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1102
msgid "Interrupted system call should be restarted"
msgstr "Cuộc gọi hệ thống bị gián đoạn nên được khởi chạy lại"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1109
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1110
msgid "Channel number out of range"
-msgstr "Số thứ tự kệnh ở ngoài phạm vi"
+msgstr "Số thứ tự kênh ở ngoài phạm vi"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1117
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1118
msgid "Level 2 not synchronized"
msgstr "Cấp 2 không được đồng bộ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1125
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1126
msgid "Level 3 halted"
msgstr "Cấp 3 bị dừng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1133
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1134
msgid "Level 3 reset"
msgstr "Cấp 3 được đặt lại"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1141
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1142
msgid "Link number out of range"
msgstr "Số thứ tự liên kết ở ngoài phạm vi"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1149
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1150
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "Trình điều khiển giao thức không được gắn nối"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1157
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1158
msgid "No CSI structure available"
msgstr "Không có cấu trúc CSI sẵn sàng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1165
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1166
msgid "Level 2 halted"
msgstr "Cấp 2 bị dừng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1173
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1174
msgid "Invalid exchange"
msgstr "Trao đổi không hợp lệ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1181
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1182
msgid "Invalid request descriptor"
msgstr "Bộ mô tả yêu cầu không hợp lệ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1189
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1190
msgid "Exchange full"
msgstr "Trao đổi đầy đủ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1197
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1198
msgid "No anode"
msgstr "Không có dương cực"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1205
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1206
msgid "Invalid request code"
msgstr "Mã yêu cầu không hợp lệ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1213
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1214
msgid "Invalid slot"
msgstr "Khoảng không hợp lệ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1221
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1222
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Lỗi khoá tập tin bế tắc"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1229
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1230
msgid "Bad font file format"
msgstr "Định dạng tập tin phông sai"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1237
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1238
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "Máy không nằm trên mạng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1245
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1246
msgid "Package not installed"
msgstr "Gói chưa được cài đặt"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1253
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1254
msgid "Advertise error"
msgstr "Lỗi quảng cáo"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1261
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1262
msgid "Srmount error"
msgstr "Lỗi gắn kết Srmount"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1269
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1270
msgid "Communication error on send"
msgstr "Lỗi liên lạc khi gửi"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1277
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1278
msgid "RFS specific error"
msgstr "Lỗi đặc trưng cho RFS"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1285
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1286
msgid "Name not unique on network"
msgstr "Tên không duy nhất trên mạng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1293
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1294
msgid "File descriptor in bad state"
msgstr "Bộ mô tả tập tin ở tình trạng sai"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1301
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1302
msgid "Remote address changed"
msgstr "Địa chỉ ở xa đã thay đổi"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1309
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1310
msgid "Can not access a needed shared library"
msgstr "Không thể truy cập vào một thư viện dùng chung cần thiết"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1317
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1318
msgid "Accessing a corrupted shared library"
msgstr "Đang truy cập vào một thư viện dùng chung bị hỏng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1325
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1326
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr "Phần .lib trong a.out bị hỏng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1333
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1334
msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
msgstr "Đang thử liên kết trong quá nhiều thư viện dùng chung"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1341
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1342
msgid "Cannot exec a shared library directly"
msgstr "Không thể thực hiện trực tiếp một thư viện dùng chung"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1349
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1350
msgid "Streams pipe error"
msgstr "Lỗi ống dẫn luồng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1357
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1358
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "Cấu trúc cần làm sạch"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1365
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1366
msgid "Not a XENIX named type file"
msgstr "Không phải một tập tin kiểu đặt tên XENIX"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1373
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1374
msgid "No XENIX semaphores available"
msgstr "Không có cờ hiệu XENIX sẵn sàng "
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1381
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1382
msgid "Is a named type file"
msgstr "Là một tập tin kiểu đặt tên"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1389
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1390
msgid "Remote I/O error"
msgstr "Lỗi V/R ở xa"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1397
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1398
msgid "No medium found"
msgstr "Không tìm thấy vật chứa"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1405
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1406
msgid "Wrong medium type"
msgstr "Kiểu vật chứa không đúng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1413
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1414
msgid "Required key not available"
msgstr "Khoá cần thiết không sẵn sàng"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1421
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1422
msgid "Key has expired"
msgstr "Khoá đã quá hạn"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1429
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1430
msgid "Key has been revoked"
msgstr "Khoá đã bị hủy bỏ"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1437
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1438
msgid "Key was rejected by service"
msgstr "Khoá bị dịch vụ từ chối"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1445
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1446
msgid "Owner died"
msgstr "Chủ đã chết"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1453
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1454
msgid "State not recoverable"
msgstr "Tình trạng không thể phục hồi được"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1461
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1462
msgid "Operation not possible due to RF-kill"
msgstr "Thao tác không được bởi vì RF-kill"
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1469
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1470
msgid "Memory page has hardware error"
msgstr "Trang nhớ có lỗi phần cứng"
@@ -6703,7 +6738,7 @@ msgid ""
"Usage: lddlibc4 FILE\n"
"\n"
msgstr ""
-"Cách dùng: lddlibc4 TẬP_TIN\n"
+"Cách dùng: lddlibc4 TẬP-TIN\n"
"\n"
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:81
@@ -6890,7 +6925,7 @@ msgstr "%s: Lỗi đóng %s: %s\n"
msgid "expected continuation line not found"
msgstr "không tìm thấy đường tiếp tục mong đợi"
-#: timezone/zic.c:887 timezone/zic.c:2411 timezone/zic.c:2425
+#: timezone/zic.c:887 timezone/zic.c:2413 timezone/zic.c:2427
msgid "time overflow"
msgstr "tràn thời gian"
@@ -7036,93 +7071,93 @@ msgstr "%s: Không thể tạo %s: %s\n"
msgid "%s: Error writing %s\n"
msgstr "%s: Lỗi ghi %s\n"
-#: timezone/zic.c:1964
+#: timezone/zic.c:1966
msgid "no POSIX environment variable for zone"
msgstr "chưa đặt biến môi trường POSIX cho múi giờ"
-#: timezone/zic.c:2131
+#: timezone/zic.c:2133
msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
msgstr "không thể quyết định từ viết tắt múi giờ cần dùng đúng sau thời gian đích đến"
-#: timezone/zic.c:2175
+#: timezone/zic.c:2177
msgid "too many transitions?!"
msgstr "quá nhiều lần chuyển tiếp?!"
-#: timezone/zic.c:2190
+#: timezone/zic.c:2192
msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
msgstr "gặp lỗi nội bộ — addtype (thêm loại) được gọi với isdst sai"
-#: timezone/zic.c:2194
+#: timezone/zic.c:2196
msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
msgstr "gặp lỗi nội bộ — addtype (thêm loại) được gọi với ttisstd sai"
-#: timezone/zic.c:2198
+#: timezone/zic.c:2200
msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
msgstr "gặp lỗi nội bộ — addtype (thêm loại) được gọi với ttisgmt sai"
-#: timezone/zic.c:2217
+#: timezone/zic.c:2219
msgid "too many local time types"
msgstr "quá nhiều kiểu thời gian địa phương"
-#: timezone/zic.c:2221
+#: timezone/zic.c:2223
msgid "UTC offset out of range"
msgstr "khoảng bù UTC ở ngoại phạm vi"
-#: timezone/zic.c:2245
+#: timezone/zic.c:2247
msgid "too many leap seconds"
msgstr "quá nhiều giây năm nhuận"
-#: timezone/zic.c:2251
+#: timezone/zic.c:2253
msgid "repeated leap second moment"
msgstr "lúc giây năm nhuận đã lặp lại"
-#: timezone/zic.c:2301
+#: timezone/zic.c:2303
msgid "Wild result from command execution"
msgstr "Kết quả rất lạ khi thực hiện câu lệnh"
-#: timezone/zic.c:2302
+#: timezone/zic.c:2304
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: câu lệnh là “%s”, kết quả là %d\n"
-#: timezone/zic.c:2393
+#: timezone/zic.c:2395
msgid "Odd number of quotation marks"
msgstr "Số lẻ các dấu trích dẫn"
-#: timezone/zic.c:2470
+#: timezone/zic.c:2472
msgid "use of 2/29 in non leap-year"
msgstr "dùng 2/29 trong năm không phải năm nhuận"
-#: timezone/zic.c:2505
+#: timezone/zic.c:2507
msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
msgstr "quy tắc vượt quá kết thúc của tháng nên không hoạt động được với phiên bản zlc được phát hành trước năm 2004"
-#: timezone/zic.c:2536
+#: timezone/zic.c:2538
msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
msgstr "từ viết tắt múi giờ thiếu chữ cái ở đầu"
-#: timezone/zic.c:2538
+#: timezone/zic.c:2540
msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 alphabetics"
msgstr "từ viết tắt múi giờ phải ít hơn 3 chữ cái"
-#: timezone/zic.c:2540
+#: timezone/zic.c:2542
msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
msgstr "từ viết tắt múi giờ chứa quá nhiều chữ cái"
-#: timezone/zic.c:2550
+#: timezone/zic.c:2552
msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
msgstr "từ viết tắt múi giờ không tùy theo tiêu chuẩn POSIX"
-#: timezone/zic.c:2562
+#: timezone/zic.c:2564
msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
msgstr "quá nhiều hoặc quá dài các từ viết tắt múi giờ"
-#: timezone/zic.c:2602
+#: timezone/zic.c:2604
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Không thể tạo thư mục %s: %s\n"
-#: timezone/zic.c:2623
+#: timezone/zic.c:2625
#, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: %d chưa ký đúng đồ kéo dài\n"